14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsskatteloven § 35L

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 251 af 22. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til stk. 2-4 er fejlagtigt ikke blevet ændret da stk. 2 blev omformuleret og stk. 3 blev ophævet (stk. 4 blev så til stk. 3) den 25. marts 1995, jf. §1, nr. 31 og 32, i lov nr. 180 af 23/3 1995.

Det nye stk. 2 minder meget om de gamle stk. 2 og 3 (se den gamle formulering nedenfor), hvorfor vi har valgt at pege henvisningen på de nuværende stk. 2-3.

Formuleringen af de gamle stk. 2 og 3 var:
"Stk. 2. Et skattepligtigt beløb opgjort i henhold til § 5 A, stk. 3, skal ganges med 2,3, hvis foreningen på afståelsestidspunktet beskattes i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3. Det herefter fremkomne skattepligtige beløb skal medregnes ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst i det skatteår, hvori den ekstraordinære skatteansættelse skal foretages, jf. § 5, stk. 1.
Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt., finder ikke anvendelse for den del af det skattepligtige beløb, der hidrører fra fortjeneste opgjort efter afskrivningslovens § 29 og ejendomsavancebeskatningsloven. Denne fortjeneste medregnes først til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor foreningen faktisk afstår bygningen, installationen eller ejendommen. Ved foreningens afståelse af fast ejendom er fortjeneste skattepligtig for foreningen i samme omfang som efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 2. Ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A-C finder ikke anvendelse."

§35L For foreninger, der fra og med indkomståret 1994 henholdsvis indkomståret 1995 overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, finder § 5 A tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Den del af det skattepligtige beløb opgjort i henhold til § 5 A, stk. 3, der hidrører fra fortjeneste opgjort efter afskrivningslovens § 21 og ejendomsavancebeskatningsloven, medregnes dog ikke ved beskatning efter § 5 A, stk. 1. Denne fortjeneste medregnes først til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor foreningen faktisk afstår bygningen, installationen eller ejendommen. Ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A og 6 C finder ikke anvendelse. Hvis foreningen på afståelsestidspunktet beskattes i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, skal det opgjorte beløb ganges med 2,3.

•••

Stk. 3 Når foreningen opløses eller overgår fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, eller bliver undtaget fra beskatning i medfør af § 3, skal et eventuelt resterende skattepligtigt beløb efter stk. 2 medregnes til foreningens skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori opløsningen eller overgangen sker.

•••
profile photo
Profilside