14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 14

Lov om social service paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Social- og ældreministeren samler og formidler oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn og om kommunale, regionale og private tilbud efter denne lovs §§ 32, 36, 103 og 104 i en landsdækkende oversigt (Tilbudsportalen).

•••

Stk. 2 Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning, jf. § 4, stk. 2.

•••

Stk. 3 Sociale tilbud m.v., der er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, kan kun registreres i Tilbudsportalen, hvis de er godkendt af socialtilsynet.

•••

Stk. 4 Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med,

  • 1) at tilbud og plejefamilier, som skal være registreret i Tilbudsportalen, jf. stk. 2, har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,

  • 2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og

  • 3) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

•••

Stk. 5 Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, hvis

  • 1) tilbuddet eller plejefamilien ikke har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,

  • 2) oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller

  • 3) tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

•••

Stk. 6 Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at markere forholdet i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud efter stk. 5 inden 4 uger.

•••

Stk. 7 Socialstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 8 Social- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om Tilbudsportalen, herunder om kommuners og regioners pligt til at give oplysninger til Tilbudsportalen og om Socialstyrelsens afgørelser efter stk. 5 og 6. Social- og ældreministeren kan endvidere beslutte, at Tilbudsportalen skal omfatte andre tilbud end de tilbud, som er nævnt i stk. 1. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Socialtilsynsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside