14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 7

Skattekontrolloven paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. October 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Enhver, der i en kalendermåned i sin virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af de i nr. 1-4 nævnte beløb, skal hver måned uden opfordring give oplysning om beløbene til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4. Oplysning skal gives om:

•••

Stk. 2 Ved indberetning af beløb, der er nævnt i stk. 1, skal følgende oplyses:

  • 1) Størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager samt oplysning om henholdsvis arbejdstagerens og arbejdsgiverens andel af beløb, som indbetales af en arbejdsgiver til en pensionsordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 19 eller § 56, stk. 3 eller 5, bortset fra bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

  • 2) Den del af det i nr. 1 nævnte beløb, der udgøres af feriegodtgørelse samt opsparing til søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing.

  • I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er ordlyden af denne bestemmelse fejlagtigt blevet ændret til at være den samme som i den foregående bestemmelse (§7, stk. 2, nr. 2).
    Vi har fastholdt den rigtige ordlyd.

    3) Størrelsen af det samlede beløb af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt beløb indeholdt efter reglerne i § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige vedrørende den enkelte modtager.

  • 4) Den skatteperiode vedrørende A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget, som udbetalingerne eller godskrivningerne skal henføres til.

  • 5) I hvilket omfang og i hvilke perioder modtageren har erhvervet lønindtægt om bord på et dansk skib i henholdsvis uden for begrænset fart, jf. § 2 i lov om beskatning af søfolk.

  • 6) Identiteten af det modtagende medarbejderinvesteringsselskab ved indskud omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, 3. pkt.

•••

Stk. 3 Udbetales beløb, der er nævnt i stk. 1, af en mellemmand, påhviler oplysningspligten denne, hvis den, for hvis regning udbetalingerne har fundet sted, er ude af stand til at give oplysningerne. Den oplysningspligtige skal ved antagelse af medhjælp m.v. afkræve denne oplysning om navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr.

•••

Stk. 4 Ophører en modtager af de i stk. 1 nævnte indkomstarter med at være skattepligtig her i landet, skal den oplysningspligtige på begæring afgive oplysning om størrelsen af de til den pågældende i tiden fra kalendermånedens begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør udbetalte eller godskrevne beløb samt om størrelsen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Tilsvarende oplysninger skal på begæring gives den pågældende eller dennes repræsentant, eventuelt hans dødsbo.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1, 2 og 4, herunder lempe oplysningspligten. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, fastsætter skatteministeren regler om, i hvilken måned oplysningerne skal gives.

•••
profile photo
Profilside