14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsbeskatningsloven § 10

Lov om beskatning af søfolk paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 131 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Andre bestemmelser
Danske rederier, som udøver virksomhed med stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, og rederier, der har hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat og er godkendt efter § 11 b, og som udøver sådan virksomhed, kan efter ansøgning få refusion, jf. stk. 2-5, for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, og som uden at være omfattet af § 8 udfører arbejde om bord på et fartøj, der opfylder en af følgende betingelser:

  • 1) Fartøjet er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 t eller derover.

  • 2) Fartøjet er registreret med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat med en bruttotonnage på 20 t eller derover og uden besætning er overtaget til drift af et rederi som nævnt i 1. pkt.

  • 3) Fartøjet er registreret med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark med en bruttotonnage på 20 t eller derover og sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat.

•••

Stk. 2 Der kan opnås refusion, hvis fartøjet udfører søtransportaktiviteter som nævnt i § 10 a i mindst 50 pct. af den tid, det er i drift.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for refusion, at det enkelte fartøj har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden.

•••

Stk. 4 Refusion ydes måned for måned eller på årsbasis til rederiet med et beløb, der for hver enkelt lønmodtager beregnes som 37 pct. af den del af bidragsgrundlaget opgjort efter arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, der kan henføres til arbejde udført om bord på et fartøj, som opfylder betingelserne i stk. 1-3.  1. pkt. gælder i det omfang, lønindkomsten kan beskattes i Danmark.

•••

Stk. 5 Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for personer som nævnt i § 1, stk. 3. Refusionen ydes som 37 pct. af det gennemsnitlige grundlag for refusion efter stk. 4 for lønmodtagere, som udfører arbejde om bord på det pågældende fartøj.

•••

Stk. 6 Rederier, som ønsker refusion efter stk. 1-5, skal føre særskilt regnskab for søtransportens omfang.

•••

Stk. 7 Ved regulering af for meget udbetalte refusionsbeløb finder opkrævningslovens § 7 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside