14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsbeskatningsloven § 10a

Lov om beskatning af søfolk paragraf 10a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 131 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10a Som søtransport efter § 10, stk. 2, anses transport på havet af indvundne materialer, herunder følgende:

  • 1) Sejlads mellem havn og indvindingsplads.

  • 2) Sejlads mellem indvindingsplads og det sted, hvor de indvundne materialer skal losses, og selve losningen.

  • 3) Sejlads mellem lossested og havn.

  • 4) Sejlads mellem indvindingspladser.

  • 5) Sejlads ved assistance på foranledning af offentlig myndighed i forbindelse med oprydning efter olieudslip m.v.

  • 6) Erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods til destinationer eller punkter på havet.

  • 7) Mobilisering til søs mellem opgaver svarende til et lastskibs sejlads i ballast.

•••

Stk. 2 Sandsugning og opmudring anses ikke som søtransport. Som søtransport anses heller ikke virksomhed, der udføres på indsøer og på indre vandveje som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF.

•••
profile photo
Profilside