14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsbeskatningsloven § 11b

Lov om beskatning af søfolk paragraf 11b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 131 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11b En arbejdsgiver med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen til at modtage refusion efter § 10. Godkendelsen må ikke være tilbagekaldt, jf. stk. 3.

•••

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen godkender en arbejdsgiver efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Arbejdsgiveren skal være berettiget til at modtage refusion efter § 10.

  • 2) Arbejdsgiveren skal opfylde de betingelser, der stilles til en tilsvarende arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser, der påhviler en tilsvarende arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

  • 3) Det skal være muligt i medfør af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen og Rådets direktiv 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere arbejdsgiverens dokumentation vedrørende forpligtelserne som nævnt i nr. 2.

•••

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen tilbagekalder en godkendelse efter stk. 1, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt. Tilbagekaldes godkendelsen, ophører arbejdsgiverens mulighed for at modtage refusion efter § 10 på tidspunktet for tilbagekaldelsen.

•••

Stk. 4 Omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af løn til beregning af refusion efter § 10 sker til Nationalbankens middelkurs på forfalds- eller udbetalingstidspunktet.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af arbejdsgivere med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark efter stk. 1 og 2, herunder om indberetning, indeholdelse og hæftelse, samt om tilbagekaldelse efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside