14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Statsskatteloven § 6

Lov om indkomstskat til staten paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af statsskatteloven og bygger på lov nr. 149 af 10. April 1922. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage:

  • a. Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger;

  • b. fra Embedsindtægter de Udgifter til Kontorhold m.v., som Embedets Bestridelse har medført;

  • c. Pensioner og andre Byrder, der paahviler et Embede.

  • d. (Ophævet)

  • e. Renter, samt hvad der er anvendt til blot Vedligeholdelse eller Forsikring af den af den skattepligtiges Ejendele, hvis Udbytte beregnes som Indkomst. Derimod kan ikke fradrages, hvad der af den skattepligtige er anvendt til Afdrag paa hans Gæld, hvilket ogsaa gælder om Fideikommisbesidderes Afdrag på Fideikommissets Gæld.

Den beregnede Skatteindtægt er skattepligtig uden Hensyn til, hvorledes den anvendes, altsaa hvad enten den benyttes til egen eller Families Underhold, Betjening, Nytte eller Behagelighed, eller til Formueforøgelse, til Forbedring af Ejendom, til Udvidelse af Næring eller Drift, Henlæggelse til Reserve- eller andre lignende Fonds, til Gaver eller andre lignende fonds, til Gaver eller paa anden Maade.

•••
profile photo
Profilside