14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 181

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§181 Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.

•••

Stk. 2 På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.

•••

Stk. 3 Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

•••
profile photo
Profilside