14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 22

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Anbringelse i åbent eller lukket fængsel
Fuldbyrdelse af straf i fængsel sker normalt i åbent fængsel.

•••

Stk. 2 Fuldbyrdelse af straffen skal dog ske i lukket fængsel, når straffen er på 5 år eller mere. Fuldbyrdelsen af straffen skal imidlertid også i dette tilfælde ske i åbent fængsel, hvis det ikke findes betænkeligt efter det i øvrigt oplyste om den dømte.

•••

Stk. 3 Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan ske i lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme.

•••

Stk. 4 Det samme gælder, hvis der efter de i øvrigt foreliggende oplysninger om den dømte og efter kriminalitetens art er bestemte grunde til at antage, at den dømte ved anbringelse i åbent fængsel vil

  • 1) undvige eller

  • 2) begå strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med ophold i åbent fængsel.

•••

Stk. 5 Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan endvidere ske i lukket fængsel, hvis

  • 1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den dømte mod overgreb eller

  • 2) den dømte efter de lægelige oplysninger bør anbringes i Anstalten ved Herstedvester.

•••

Stk. 6 Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan desuden ske i lukket fængsel, hvis den dømte selv ønsker det og særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.

•••
profile photo
Profilside