14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 2

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

  • 1) er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 5,

  • 2) er beskæftigede uden offentligt tilskud som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller,

  • 3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 24 og 5

  • 4) er studieaktive, jf. § 14,

  • 5) er tilmeldt folkeregistret i Danmark eller er danske statsborgere, tilhører det danske mindretal i Sydslesvig eller i henhold til international overenskomst har ret til SVU på lige fod med danske statsborgere,

  • 6) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne,

  • 7) ikke får ydelser, der skal dække udgifter til aflønning af medhjælper i uddannelsesperioden, og

  • 8) ikke har ret til løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden.

•••

Stk. 2 For at få SVU er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år.

•••

Stk. 3 For uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse som lønmodtagere, jf. stk. 1, nr. 2, er det yderligere en betingelse, at lønmodtageren træffer aftale med sin nuværende arbejdsgiver om orlov til deltagelse i uddannelse, mens lønmodtageren er i uopsagt stilling. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for den uddannelsessøgendes tilbagevenden til arbejdspladsen efter uddannelsesperiodens udløb eller afbrydelse.

•••

Stk. 4 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-8, og kan herunder fravige aldersbetingelsen i stk. 1, nr. 1, i forbindelse med jobrotation samt betingelsen om, at det skal dreje sig om beskæftigelse uden offentligt tilskud, i stk. 1, nr. 2.

•••

Stk. 5 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter § 4, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside