14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 32

Lov om tjenestemænd paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 En tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, bevarer sin hidtidige løn i 3 år, jf.  dog stk. 3 - 5.

•••

Stk. 2 Den, der modtager rådighedsløn efter stk. 1, er omfattet af reglerne i §§ 12 og 13.

•••

Stk. 3 Rådighedsløn fra ansættelse i en åremålsstilling ydes længst til åremålets udløb.

•••

Stk. 4 Der ydes ikke rådighedsløn til den, der

  • 1) ansættes i eller får anvist en anden stilling, som den pågældende har pligt til at overtage efter §§ 12 og 13,

  • 2) har opnået den for stillingen fastsatte afgangsalder eller

  • 3) på afskedstidspunktet på grund af sygdom eller uegnethed ikke er i stand til at overtage en stilling, som den pågældende efter §§ 12 og 13 ville have pligt til at overtage.

•••

Stk. 5 Ministeren for offentlig innovation fastsætter bestemmelser om, at udbetaling af rådighedsløn midlertidigt standses helt eller delvis til den, der

  • 1) opnår ansættelse, som efter tjenestemandspensionslovens § 4 medregnes i pensionsalderen som tjenestemand, og som ikke er omfattet af stk. 4, nr. 1,

  • 2) opnår anden ansættelse på andre vilkår end tjenestemandsvilkår inden for det i tjenestemandspensionslovens § 4 a, stk. 1, nævnte område eller

  • 3) opnår ansættelse i et aktieselskab, som efter en opgaveomlægning varetager de arbejdsopgaver, inden for hvilke den pågældende var beskæftiget som ansat i staten eller folkekirken, og hvori staten ejer mere end 50 pct. af aktierne.

•••

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse for ventepenge, der tillægges i henhold til de før 1. juli 1969 gældende regler.

•••
profile photo
Profilside