14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tøndermarskloven § 44

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tøndermarskloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 123 af 26. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Kommunalbestyrelsens afgørelser om pligten til bevanding efter § 24 og det til enhver tid gældende regulativ kan påklages efter reglerne i vandløbsloven. Vandløbslovens regler om beslutninger i vandløbssager finder ligeledes anvendelse på kommunalbestyrelsens afgørelser.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 123 af 26/01/2017), er der ved en fejl skrevet "klagesagen" i stedet for "sagen" i denne bestemmelse, jf. §33, nr. 2 i LOV nr 1715 af 27/12/2016.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 37, stk. 3, samt § 38 om fravigelser fra § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 19 og § 37, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet af

 • 1) adressaten for afgørelsen,

 • 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 • 3) Digelaget for Marsken ved Tønder, når afgørelsen vedrører spørgsmål af betydning for drift og vedligeholdelse af diger og afvandings- og bevandingsanlæg,

 • 4) enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen,

 • 5) offentlige myndigheder,

 • 6) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 • 7) Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening og

 • 8) Friluftsrådet, når afgørelsen berører væsentlige rekreative interesser.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 123 af 26/01/2017), er der ved en fejl skrevet "klagesagen" i stedet for "sagen" i denne bestemmelse, jf. §33, nr. 2 i LOV nr 1715 af 27/12/2016.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 33 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 123 af 26/01/2017), er der ved en fejl skrevet "klagesagen" i stedet for "sagen" i denne bestemmelse, jf. §33, nr. 2 i LOV nr 1715 af 27/12/2016.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 9 a kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet af

 • 1) adressaten for afgørelsen,

 • 2) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,

 • 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

 • 4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

 • 5) lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsens øvrige afgørelser efter loven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette de klageberettigede om afgørelser, der kan påklages efter stk. 2, herunder offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen. Der skal dog kun gives skriftlig underretning til de i stk. 2, nr. 6, nævnte foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen herom. Underretning af de personer m.v., som er omfattet af stk. 2, nr. 4, kan finde sted ved offentlig annoncering, jf. stk. 7.

•••

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre alle afgørelser, der kan påklages efter stk. 2, medmindre de er af underordnet betydning. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

•••

Stk. 8 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

•••

Stk. 9 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

•••

Stk. 10 Når myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

•••

Stk. 11 Myndigheden skal straks underrette Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.

•••

Stk. 12 Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.

•••

Stk. 13 Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 9, 4. og 5. pkt., og stk. 10 ikke anvendelse.

•••

Stk. 14 Tilladelser må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

•••
profile photo
Profilside