14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Våbenloven § 1

Lov om våben og eksplosivstoffer m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af våbenloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1736 af 26. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller fremstille, herunder samle: Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

 • 1) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,

 • 2) dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.

 • 3) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,

 • 4) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,

 • 5) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,

 • 6) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),

 • 7) armbrøster og slangebøsser,

 • 8) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,

 • 9) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,

 • 10) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

•••

Stk. 2 Undtaget fra forbuddet er:

 • a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,

 • b) hardball- og paintballvåben og ammunition hertil,

 • c) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,

 • d) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,

 • e) pyrotekniske artikler.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben, bortset fra bagladevåben til enhedspatroner, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1. Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

•••

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelse af deaktiverede skydevåben fra stk. 1, nr. 1, herunder om godkendelse af deaktiveringen. Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

•••

Stk. 5 Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at forbuddet i stk. 1 også skal gælde for andre luft- og fjederbøsser end armbrøster og slangebøsser. Justitsministeren kan samtidig fastsætte særlige bestemmelser for medlemmer af skytteforeninger og andre foreninger og for foreningerne som sådan. Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

•••

Stk. 6 Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, herunder om disse stoffers fremstilling, mærkning, markedsføring, forhandling, indførsel, overførsel, udførsel, erhvervelse, besiddelse, opbevaring og anvendelse. Risikobekendtgørelsen

•••

Stk. 7 Beredskabsstyrelsen er rådgivende for myndigheder og andre vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller de nævnte eksplosivstoffer.

•••

Stk. 8 Sikkerhedsstyrelsen er national inspektionsmyndighed som nævnt i artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 med senere ændringer og vedrørende de stoffer og produkter, som er oplistet i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 956 af 28. august 2014 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer med senere ændringer, jf. dog stk. 9.

•••

Stk. 9 Rigspolitiet er national inspektionsmyndighed i medfør af artikel 11, stk. 1, i den i stk. 8 nævnte forordning, for så vidt angår forordningens artikel 6 og artikel 9, stk. 3.

•••

Stk. 10 Politiet er kompetent myndighed i henhold til artikel 6 og nationalt kontaktpunkt i henhold til artikel 9, stk. 3, i den i stk. 8 nævnte forordning.

•••
profile photo
Profilside