14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 2

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven omfatter vandselskaber, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme, og som falder ind under en af følgende kategorier:

 • 1) Vandselskaber, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er eller efter den 1. januar 2010 har været ejet af en kommune.

 • 2) Vandselskaber, som ikke er omfattet af nr. 1, og som i 2 på hinanden følgende år har haft en årlig debiteret vandmængde på mindst 800.000 m3.

 • 3) Vandselskaber, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og som i 2 på hinanden følgende år har haft en årlig debiteret vandmængde på mindst 200.000 m3.

•••

Stk. 2 Et vandselskab er omfattet af stk. 1, hvis det enkeltvis eller sammen med andre vandselskaber af samme forsyningsart, som helt eller delvis, direkte eller indirekte har samme ejerkreds, overskrider de i stk. 1 angivne grænser.

•••

Stk. 3 Et vandselskab er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, fra tidspunktet for fusion, hvis et eller flere af de fusionerende selskaber var omfattet af loven før fusionen.

•••

Stk. 4 Loven gælder for serviceselskaber, jf. § 19, stk. 2.

•••

Stk. 5 § 2, stk. 6, § 3 a, stk. 2§ 4, stk. 4, § 5, stk. 3, §§ 10, 12 a-12 f og 21 og kapitel 8 finder endvidere anvendelse på andre vandselskaber, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1.

•••

Stk. 6 Et vandselskab skal skriftligt anmelde det til Forsyningssekretariatet, når

 • 1) vandselskabet opfylder betingelserne for at være omfattet af stk. 1,

 • 2) vandselskabet i et kalenderår overskrider grænsen i stk. 1, nr. 2 eller 3, eller

 • 3) vandselskabet hidtil har været omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, og får helt eller delvis, direkte eller indirekte kommunalt ejerskab, jf. stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om vandselskabers anmeldelse efter stk. 6 og om Forsyningssekretariatets pligt til at registrere anmeldte vandselskaber, herunder om fristen for anmeldelse.

•••

Stk. 8 I loven forstås ved følgende begreber:

 • 1) Vandselskab: Et selskab, herunder et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i den kommunale styrelseslov, en selvejende institution, en forening el.lign., der udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter mod betaling.

 • 2) Forsyningsart: Vandforsyning eller spildevandsforsyning.

 • 3) Vandforsyningsaktivitet: Indvinding, behandling, transport eller levering af drikkevand mod betaling.

 • 4) Spildevandsforsyningsaktivitet: Transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling.

 • 5) Forbrugerejet vandselskab: Et vandselskab, der udelukkende er direkte eller indirekte ejet af de tilknyttede forbrugere med tinglyst adkomst til fast ejendom i vandselskabets forsyningsområde.

•••
profile photo
Profilside