Højesterets dom af 03. juni 2021 i sag 120/2020

Info

Resumé:

Anklageskriftet gav T tilstrækkelig mulighed for at tilrettelægge sit forsvar, og der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte straffen 


Sagen angik, om anklageskriftets beskrivelse af et forhold vedrørende handel med narkotika levede op til kravene i retsplejeloven. Herudover angik sagen spørgsmål om strafudmåling.


Det fremgik af anklageskriftet bl.a., at forholdet var begået over en periode på ca. 2 år, at det var begået fra bl.a. to nærmere angivne adresser, og at det var begået ved bestillinger over flere gange via ”Det mørke net” mod betaling med bitcoins for ca. 360.000 kr. Det fremgik også, at der var tale om ca. 27 kg euforiserende stoffer, i hovedsagen amfetamin samt tillige ecstasypiller, MDMA, heroin og ketamin. Det var således med hensyn til stoffernes mængde og art dette forhold, anklagemyndigheden havde skullet bevise. 


Højesteret tiltrådte, at beskrivelsen af forholdet levede op til kravene i retsplejeloven, og at T således havde haft tilstrækkelig mulighed for at tilrettelægge sit forsvar. Der var ikke grundlag for at lægge vægt på, at T under hovedforhandlingen i byretten erkendte sig skyldig i en række af sagens øvrige forhold. 


Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte straffen. 


Højesteret kom herved til samme resultat som landsretten.