Højesterets dom af 06. oktober 2021 i sag 48/2021

Info

Resumé:

Fængsel på livstid for drab begået ved anvendelse af skydevåben på åben gade


T var fundet skyldig i drab under anvendelse af skydevåben på offentligt sted, idet han havde skudt en person to gange i hovedet på åben gade. For Højesteret angik sagen strafudmålingen.


Drab straffes som udgangspunkt med fængsel i 12 år. Højesteret fandt på baggrund af sagens konkrete omstændigheder, at straffen for drabet og besiddelsen af skydevåbnet i den foreliggende sag ville skulle fastsættes til fængsel i ikke under 15 år. Drabet var begået ved anvendelse af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted, og straffen skulle derfor forhøjes med det halve efter straffelovens § 81 b. Da straffens længde herved ville overstige grænsen for tidsbestemt straf, fandt Højesteret, at straffen skulle fastsættes til fængsel på livstid.


Landsretten var nået til samme resultat.