Højesterets dom af 11. maj 2022 i sag BS-16873/2021-HJR

Info

Resumé:

Rettigheder til at anvende kompositioner i musicals mv. var overdraget ved forlagsaftale


A, B, C og D overdrog ved forlagsaftale af 18. november 1993 de eksklusive rettigheder for hele verden til alle kompositioner, som A skrev alene eller sammen med andre til gruppen G, til EMI Music Publishing Denmark A/S.


A indgik samme dag en tilsvarende forlagsaftale med EMI om overdragelse af de eksklusive rettigheder til alle kompositioner, som han skrev alene eller sammen med andre inden den 1. oktober 2003, og som ikke var om­fattet af forlagsaftalen vedrørende gruppen G.


Sagen angik, om forlagsaftalerne omfattede overdragelse af rettigheder til at anvende de nævnte kompositioner i musikdramatiske opførelser (musicals mv.).


Højesteret udtalte, at bestemmelserne om rettighedsoverdragelse var detaljerede og klare, og at det frem­gik, at opregningen af mulige udnyttelsesformer ikke var udtømmende. Forlags­aftalerne indebar således efter deres ordlyd en fuldstændig overdragelse af alle rettigheder til forretningsmæssig udnyttelse af de omhandlede kompositio­ner.


Højesteret tiltrådte herefter, at forlagsaftalerne også omfattede overdragelse af rettigheder til at anvende kompositionerne i musikdramatiske opførelser, og at der ikke var grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte aftalernes bestemmelser om rettighedsoverdragelse i medfør af aftalelovens § 36.

Landsretten var nået til samme resultat. 


Læs landsrettens afgørelse i Domsdatabasen


Læs byrettens afgørelse i Domsdatabasen