Højesterets dom af 15. april 2021 i sag BS-15898/2020-HJR

Info

Resumé:

A købte i januar 2016 en ca. 17 år gammel lystbåd af B. På A’s første reelle sejltur i april 2016 opstod motorproblemer.


Sagen for Højesteret angik, om der forelå mangler ved båden, og i givet fald om A kunne hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.  


Efter købeloven foreligger der en mangel ved salgsgenstanden, hvis den er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.


Højesteret udtalte, at købeloven ved køb af brugte genstande indebærer, at køberen i almindelighed må afstemme sine forventninger efter bl.a. salgsgenstandens alder og tidligere brug, og at køberen herunder ikke kan påberåbe sig forhold, som er en følge af sædvanligt slid og ælde. Det kan være tilfældigt, på hvilket tidspunkt efter risikoens overgang sådanne forhold viser sig i form af f.eks. funktionssvigt.


Ifølge skønserklæringen i sagen måtte motorproblemerne ved sejladsen i april 2016 henføres til løbende slid på en udstødningsmanifold, som har en normal levetid på 8-10 år. Højesteret fastslog herefter, at der ikke forelå mangler ved båden, og A kunne som følge heraf hverken hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag.

Landsretten var kommet til samme resultat.