Højesterets dom af 18. januar 2022 i sag BS-5564/2021-HJR

Info

Resumé:

Et krav om tilbagebetaling som følge af fejlagtigt varmeregnskab kunne rettes mod en almen boligorganisation frem for boligafdelingen


A, der boede i en almen bolig, hvor FællesBo var udlejer, anlagde sag mod FællesBo med krav om tilbagebetaling af et beløb, som A mente at have betalt for meget for varme. FællesBo gjorde gældende bl.a., at det ikke var FællesBo som organisation, A kunne rette kravet mod, og at kravet derimod skulle rettes mod den afdeling af FællesBo, hvor A boede. FællesBo henviste til bl.a., at hver boligafdelings økonomi er uafhængig af andre afdelinger og af organisationen i medfør af lovgivningen om almene boliger. Byretten frifandt FællesBo for kravet under henvisning til, at FællesBo ikke var rette sagsøgte.


Højesteret udtalte, at A kunne anlægge sagen mod FællesBo som organisation. Højesteret lagde herved vægt på bl.a. Højesterets praksis på skatte- og afgiftsområdet, hvorefter en afdeling i en almen boligorganisation i afgiftsmæssig henseende ikke kan anses for en selvstændig juridisk enhed, men må anses for en del af boligorganisationen. Herudover lagde Højesteret vægt på bl.a., at det var FællesBo, der var A’s udlejer, og at det ifølge lovgivningen var FællesBo, der som udlejer skulle rette en eventuel fejl i varmeregnskabet og tilbagebetale for meget betalt acontobidrag i varme. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at et eventuelt tilbagebetalingskrav i det interne forhold mellem FællesBo og dens afdeling måtte påhvile afdelingen. Sagen blev på den baggrund hjemvist til fornyet behandling i byretten.

Landsretten var nået til samme resultat.