Højesterets kendelse af 04. juni 2021 i sag BS-44401/2020-HJR

Info

Resumé:

Statskassen skulle afholde udgifterne til salær til advokat beskikket efter reglerne om advokatpålæg


Kurant Nørrebro Dæk Service ved Henrik Aagreen Larsen blev i en sag, som Metroselskabet I/S havde anlagt mod ham, pålagt at lade sagen føre ved advokat og fik en sådan beskikket efter retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt. Der skete beskikkelse ved både by- og landsret.  


Kurant Nørrebro Dæk Service ved Henrik Aagreen Larsen blev ved sagens afslutning i landsretten og efter sagens udfald pålagt at refundere statskassen det salær, som den beskikkede advokat var blevet tilkendt for by- og landsret efter princippet i retsplejelovens § 332, stk. 2.


Efter en samlet vurdering af sagens principielle karakter og udfald ved de forskellige instanser samt de forhold, at Kurant Nørrebro Dæk Service ved Henrik Aagreen Larsen blev stillet økonomisk ringere ved sagens afslutning, og at sagen ikke var ført på hans initiativ, fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at pålægge ham at refundere statskassen det salær, som statskassen havde afholdt til den beskikkede advokat for byret og landsret.


Landsretten var nået til et andet resultat.