Højesterets kendelse af 17. juni 2021 i sag BS-35622/2020-HJR

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom om en voldgiftskendelses gyldighed kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen ved Sø- og Handelsretten angik, om en voldgiftskendelse kunne tilsidesættes som ugyldig i medfør af voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra a eller litra b. Voldgiftskendelsen angik, om to konkurrenceklausuler var i overensstemmelse med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 1.


Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.


Højesteret fandt, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.