Højesterets kendelse af 21. april 2021 i sag 77/2020

Info

Resumé:

Opretholdelse af forvaring på det foreliggende oplysningsgrundlag var ikke en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention


T var i 1996 idømt forvaring for frihedsberøvelse, forsøg på voldtægt under særligt skærpende omstændigheder og hensættelse i hjælpeløs tilstand af en 10-årig pige. Han var to gange tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. Forvaringen blev senest opretholdt ved en landsretskendelse i december 2016.


Sagen angik, om der fortsat var grundlag for at opretholde forvaringen, herunder navnlig om fortsat forvaring på det foreliggende oplysningsgrundlag indebar en krænkelse af artikel 5 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.


Højesteret fandt, at der var tilvejebragt et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til at træffe afgørelse i sagen, at betingelserne for at opretholde forvaringen var opfyldt, og at det forhold, at den samlede sagsbehandlingstid udgjorde en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 5, stk. 4, ikke kunne begrunde, at forvaringen skulle ophæves eller ændres.


Landsretten var kommet til samme resultat.