Højesterets kendelse af 26. august 2021 i sag BS-51061/2020-HJR

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Skønsmand inhabil som følge af ikke at have underrettet alle parter om afholdelse af skønsforretning samt besvaret spørgsmål, der lå ud over skønstemaet


Med henblik på at godtgøre et tab som følge af en transportskade på et parti vin begærede Taster Wine A/S syn- og skøn. Den 4. december 2019 oplyste skønsmanden sagens parter, at han ville smage vinen samme aften. Ifølge skønsrapporten blev skønsforretningen i form af en besigtigelse af vinen afholdt hos Taster Wine den 28. november 2019. Bon Trans S.R.L. fremsatte efterfølgende indsigelse imod skønsforretningen, bl.a. fordi selskabet ikke var indkaldt til skønsforretningen.


Landsretten fandt, at der var grundlag for at rejse tvivl om skønsmandens fuldstændige upartiskhed, da skønsmanden ikke havde underrettet om sted og tidspunkt for skønsforretningen, og da skønsmanden havde foretaget vurderinger ud over skønstemaet baseret på oplysninger, der var tilvejebragt, mens alene personer med tilknytning til Taster Wine var til stede. Der skulle derfor udmeldes en ny skønsmand, og skønserklæringen skulle udgå af sagen.


Højesteret fandt, at skønsmandens mail af 4. december 2019 ikke kunne betragtes som en underretning om tid og sted for skønsforretningen allerede af den grund, at skønsmanden den 28. november 2019 havde gennemført skønsforretningen. Højesteret stadfæstede på den baggrund og i øvrigt af de af landsretten anførte grunde landsrettens kendelse.