14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler

Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om koncerninterne aftaler bygger på bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler

I medfør af konkurrencelovens § 5, stk. 2, lov nr. 384 af 10. juni 1997, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bestemmelserne i konkurrencelovens kapitel 2 finder ikke anvendelse på konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern.

§2 »Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern« omfatter efter denne bekendtgørelse

  • 1) vertikale koncernaftaler, jf. § 3, forudsat, at dattervirksomhederne ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet,

  • 2) horisontale koncernaftaler, jf. § 4, eller

  • 3) interne aftaler i andelsvirksomheder, såfremt de er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke, jf. § 5.

§3  Vertikale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem virksomheder, der har den i aktieselskabslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 20. juni 1996, angivne forbindelse.

Stk. 2 Med »reel selvstændighed« skal i denne bekendtgørelse forstås, at dattervirksomhederne ikke er underlagt modervirksomhedens instruktionsbeføjelser.

§4 »Horisontale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem to eller flere virksomheder, der ved skriftlig aftale eller i medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under en fælles ledelse eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at

  • 1) den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på markedet,

  • 2) de deltagende virksomheder blivende er underordnet den fælles ledelse, og

  • 3) der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske resultater.

§5 »Andelsvirksomheder« skal i denne bekendtgørelse forstås som enheder, der har det i lov om erhvervsdrivende virksomheders § 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni 1996, angivne formål.

Stk. 2 » Interne aftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem andelsvirksomheden som sådan og dens medlemmer eller aftaler mv. mellem medlemmerne indbyrdes, f.eks. om medlemmernes indbyrdes hæftelse, stemmegivning og repræsentation i andelsvirksomheden, og som ikke har mærkbare virkninger for andre end medlemmerne og andelsvirksomheden.

Stk. 3 »Tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden« skal i denne bekendtgørelse forstås som en normal udnyttelse af virksomhedens kapacitet.

Stk. 4 Med »opretholde en kontraheringsstyrke« forstås i denne bekendtgørelse en pligt for medlemmerne til at lade deres interesser som aftagere eller leverandører varetage gennem andelsvirksomheden inden for en afgrænset tidsperiode. Hvis andelsvirksomheder ikke har en dominerende stilling, udgør denne tidsperiode maksimalt 2 år. Hvis andelsvirksomheder har en dominerende stilling, skal tidsperioden være væsentligt kortere.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.

profile photo
Profilside