14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

Bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

I medfør af § 3 b, stk. 1, § 47, stk. 1, og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Apotekers aflæggelse af regnskab

§1 Apotekeres årlige regnskab
For hvert kalenderår skal apotekeren udarbejde et apoteksregnskab bestående af en resultatopgørelse med ledsagende specifikationer samt en opgørelse over de i § 6 nævnte aktiver og passiver.

Stk. 2 For apoteker, der efter apotekerlovens § 12 a har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om at ville forhandle lægemidler til produktionsdyr, skal apoteksregnskabet ikke indeholde en opgørelse af indtægter og udgifter, eller aktiver og passiver, der er relateret til apotekerens salg af lægemidler til produktionsdyr.

Stk. 3 For apoteker, der efter apotekerlovens § 12 a har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om at ville forhandle lægemidler til produktionsdyr, skal apoteksregnskabet indeholde oplysninger om, efter hvilke fordelingsnøgler apotekets indtægter og udgifter m.v. er fordelt på henholdsvis virksomheden vedrørende apotekerens salg af lægemidler til produktionsdyr og øvrig apoteksvirksomhed. Fordelingsnøglen skal afspejle de faktiske forhold.

Stk. 4 For hver apoteksfilial, der er knyttet til apoteket, skal apotekeren udarbejde et selvstændigt apoteksregnskab.

Stk. 5 Har apotekeren kun drevet apotek eller apoteksfilial i en del af kalenderåret skal der alene aflægges regnskab for denne del af kalenderåret. Lægemiddelstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for aflæggelsen af sådanne delregnskaber og for aflæggelse af regnskab ved flytning af apotekslokaler.

§2 Apoteksregnskab i henhold til § 1, stk. 1, skal omfatte virksomheden ved drift af dosis-pakkefunktion i henhold til Lægemiddelstyrelsens godkendelse, jf. apotekerlovens § 12, stk. 3.

Stk. 2 Apotekeren skal udarbejde et særligt regnskab for dosispakkefunktionen i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen fastsætter nærmere specifikationer for udarbejdelse af regnskab for dosispakkefunktion og kan herunder fastsætte regler om, at der ved udarbejdelse af regnskab for dosispakkefunktion kan anvendes fordelingsnøgler, jf. § 14, stk. 1, i denne bekendtgørelse.

§3 Apoteksregnskabet skal give et retvisende billede af apotekets økonomiske forhold i regnskabsåret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Alle indtægter, der kan henføres til apoteksdriften, skal opføres i regnskabet. Kun udgifter, der er nødvendige eller er naturlige som led i apoteksdrift, skal opføres i regnskabet. Apoteksregnskabet skal underskrives af apotekeren.

Stk. 2 Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, hvorvidt forhold, der ikke fremgår af apoteksregnskabet, har haft indflydelse på apotekets økonomi og skal i bekræftende fald nærmere redegøre for disse forhold.

Stk. 3 Apotekeren skal i apoteksregnskabet bekræfte, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er nævnt i stk. 1 og i § 5, stk. 1.

Stk. 4 Apotekeren skal i apoteksregnskabet oplyse, om apotekeren driver anden virksomhed under sit CVR-nummer end apoteksdrift.

§4 Apoteksregnskabet skal undergives behandling af en godkendt revisor, hvis apotekeren har oplyst, at der drives anden virksomhed end apoteksdrift, jf. § 3, stk. 4.

Stk. 2 En godkendt revisor skal på baggrund af sin behandling efter § 3 udarbejde en erklæring om, at revisor har iagttaget adskillelse af apoteksregnskab fra anden virksomhed. Erklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisors erklæringer til apoteksregnskaber m.v.

Stk. 3 Erklæringen skal sendes til Lægemiddelstyrelsen sammen med apoteksregnskabet, jf. § 1.

§5 Bruttoregistreringsprincippet
Apoteksregnskabet og specifikationerne hertil skal opstilles på de af Lægemiddelstyrelsen udarbejdede skemaer i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens ledsagende vejledning, jf. bekendtgørelse om apotekernes indsendelse af regnskabsoplysninger.

Stk. 2 I apoteksregnskabet skal hver enkelt transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden, jf. års-regnskabslovens bruttoregistreringsprincip.

Stk. 3 Alle beløb i apoteksregnskabet skal opføres eksklusiv merværdiafgift, for udgifters vedkommende dog kun i tilfælde af, at merværdiafgiften kan fradrages over for Skat.

§6 Statusoplysninger
De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde oplysninger om aktiver og passiver, herunder om følgende:

 • 1) Inventar ved årets begyndelse og udgang, dog undtaget edb-udstyr.

 • 2) Edb-udstyr ved årets begyndelse og udgang.

 • 3) Indretning ved årets begyndelse og udgang.

 • 4) Varelager ved årets begyndelse og udgang.

 • 5) Udestående fordringer opgjort ved årets begyndelse og udgang, herunder ikke forfaldne leverandørrabatter.

 • 6) Værdien af varevogne ved årets begyndelse og udgang.

 • 7) Kapital vedrørende lejede lokaler ved årets begyndelse og udgang fordelt på indbetalt depositum og forudbetalt leje.

 • 8) Leverandørkreditter opgjort som 95 pct. af apotekets vareforbrug i regnskabsåret multipliceret med 60 og divideret med 360.

 • 9) Skyldige feriepenge ved årets begyndelse og udgang.

 • 10) Skyldig overtid ved årets begyndelse og udgang.

 • 11) Varelageret ved årets begyndelse og udgang på apoteker, apoteksfilialer og apoteksudsalg skal opgøres i overensstemmelse med bekendtgørelse om apotekernes varelageropgørelse. Varelagerets sammensætning ved årets begyndelse og udgang skal specificeres på lægemidler, andre varer end lægemidler (frihandelsvarer) og øvrige varer som råvarer og emballage.

§7 Resultatopgørelse
De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde oplysninger om en resultatopgørelse, herunder om følgende:

 • 1) Bruttoomsætningen, herunder driftsindtægter, der ikke er forbundet med vareomsætningen.

 • 2) Rabatudgifter.

 • 3) Vareforbrug, herunder omkostningsbegrundede leverandørrabatter.

 • 4) Dækningsbidrag.

 • 5) Lønudgifter.

 • 6) Nettosektorafgift/nettosektortilskud.

 • 7) Husleje.

 • 8) Energi.

 • 9) Vedligeholdelse.

 • 10) Forsikringer.

 • 11) Tab på udestående fordringer.

 • 12) Andre driftsudgifter.

 • 13) Andre driftsindtægter.

 • 14) Indtjeningsbidrag.

 • 15) Forrentning.

 • 16) Afskrivning.

 • 17) Overskud før afgift/tilskud.

 • 18) Betalt afgift, henholdsvis modtaget tilskud efter § 49 i lov om apoteksvirksomhed.

 • 19) Overskud efter afgift/tilskud.

Stk. 2 De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal for specifikationerne bl.a. indeholde oplysninger om pensionsbidrag til Apotekervæsenets Pensionsordning og pensionsbidrag til private pensionsordninger, jf. § 10.

§8 Henstandsordning for kronisk syge
De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger om henstand ydet i medfør af bekendtgørelse om henstandsordning for kronisk syge:

 • 1) Antal personer, der i regnskabsåret, har været omfattet af henstandsordningen.

 • 2) Det samlede antal henstandsgebyrer, som apoteket er berettiget til at modtage vedrørende regnskabsåret.

 • 3) Antal rykkere apoteket har sendt ud i løbet af regnskabsåret.

 • 4) Tab på henstandsordningen i løbet af regnskabsåret.

§9 Opsplitning af lægemidler til veterinær brug
De skemaer, der er nævnt i § 5, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger om opsplitning af lægemidler til veterinær brug i medfør af bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v.:

 • 1) Antal opsplitninger, der i regnskabsåret er gennemført på apoteksenheden.

 • 2) Det samlede gebyr for opsplitning, som apoteket er berettiget til at modtage vedrørende regnskabsåret.

§10 Pension
Apotekere udnævnt på grundlag af ledige bevillinger opslået efter den 1. april 1995 kan ved opgørelse af bidraget til Apotekervæsenets Pensionsordning fradrage bidrag til livsforsikringsselskaber og pensionskasser, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn, eller til en anden af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendt pensionsordning svarende til 15 pct. af 75 pct. fraktilen af den pensionsgivende løn for apoteksansatte farmaceuter.

§11 Forrentning
Forrentning af de aktiver, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1- 4, 6 og 7, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af aktivernes bogførte værdi ved årets begyndelse og udgang (efter foretagne afskrivninger).

Stk. 2 Forrentning af de aktiver, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 5, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af apotekets udestående fordringer ved udgangen af hvert kvartal forhøjet med halvdelen.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen meddeler senest den 20. december i regnskabsåret den rentesats, der skal benyttes ved opgørelsen af forrentningsudgifterne efter stk. 1 og 2. Rentesatsen skal hvad angår opgørelse af forrentningsudgifterne af aktiver nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7, så vidt muligt svare til den gennemsnitlige rentesats, hvormed den i apotekerne indskudte fremmedkapital forrentes. Rentesatsen til brug for opgørelse af forrentningsudgiften af aktiver nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, skal så vidt muligt svare til den gennemsnitlige forrentning af apotekernes indeståender hos grossister.

§12 Den efter § 11 beregnede forrentningsudgift skal opføres på resultatopgørelsen efter fradrag af apotekets rentefordel ved rentefri leverandørkreditter. Beløb, der skal fradrages, beregnes med den af Lægemiddelstyrelsen meddelte rentesats til brug for opgørelse af forrentningsudgiften af aktiver nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, jf. § 11, stk. 3.

§13 Afskrivning
På resultatopgørelsen skal udgifter til afskrivning opføres efter reglerne i stk. 2-5.

Stk. 2 Det bogførte beløb for inventar ved årets begyndelse skal afskrives med 10 pct. Inventaranskaffelser i årets løb skal afskrives med 25 pct. Inventaranskaffelser med en anskaffelsessum på 6.700 kr. (grundbeløb, 1987-niveau) eller derunder kan dog udgiftsføres over driften i anskaffelsesåret. Beløbet reguleres i overensstemmelse med det beløb, der er nævnt i § 6 stk. 3, i lov om skattemæssige afskrivninger. Pakkemaskine til dosisdispensering skal afskrives fra og med anskaffelsesåret med 20 pct. årligt af anskaffelsessummen.

Stk. 3 Samlede indretningsudgifter på op til 50.000 kr. skal afskrives i det år, hvori udgifterne er afholdt. Indretningsudgifter på mere end 50.000 kr. skal afskrives med 10 pct., dog mindst 50.000 kr. årligt, indtil restsaldoen udgør 50.000 kr. eller derunder, der skal afskrives det følgende år. Har en apoteker, som lejer af apotekslokaler, med udlejer indgået en aftale efter § 63 i lov om leje skal de af aftalen omfattede forbedringsudgifter afskrives med 10 pct. årligt af det oprindelige udgiftsbeløb. Udgifter til indretning i forbindelse med etablering og drift af maskinel dosispakkefunktion skal afskrives med 10 pct. årligt af indretningsudgiften.

Stk. 4 Afskrivning på varevogne skal beregnes i anskaffelsesåret med 30 pct. af anskaffelsessummen. I følgende år skal der afskrives 30 pct. årligt af den bogførte værdi ved årets begyndelse, forholdsvis for dele af år.

Stk. 5 Afskrivning på IT-udstyr (hard- og software) skal afskrives fra og med anskaffelsesåret med 33 1/3 pct. årligt af anskaffelsessummen.

§14 Fordelingsnøgle
Er der ved opgørelsen af resultatopgørelsens poster eller ved opgørelsen af aktiver og passiver anvendt fordelingsnøgler til den regnskabsmæssige udskillelse af virksomhed, der ikke er omfattet af apotekerbevillingen, skal fordelingsnøglerne vedlægges det indsendte regnskab. Fordelingsnøglerne skal forsynes med en erklæring fra en godkendt revisor om, at anvendelsen af fordelingsnøglerne fører til et resultat, der er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2 Fordelingsnøgler til udskillelse af virksomhed vedrørende apotekers salg af lægemidler til produktionsdyr, jf. § 1, stk. 3, skal forsynes med en erklæring fra en godkendt revisor om, at anvendelsen af fordelingsnøglerne fører til et resultat, der er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

§15 God bogføringsskik
Bogføringen, der ligger til grund for apoteksregnskabet, herunder apotekerkæders regnskab, skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik og således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, jf. bogføringsloven.

§16 Dokumentation for ikke værdiansatte ydelser
Apotekeren skal opbevare dokumentation for modtagne sponsorater og repræsentation m.v. som ikke indgår i apoteksregnskabets regnskabsposter, og som ikke er af ubetydelig værdi, jf. § 21, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

§17 Ledelseserklæring vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler og markedsføringsaktiviteter
Apotekeren skal i apoteksregnskabet erklære, at:

 • 1) den opbevarede dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteks-forbeholdte lægemidler opfylder betingelserne i § 33 i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler,

 • 2) de i regnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksfor-beholdte lægemidler er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter,

 • 3) de omkostningsbegrundede rabatterne på apoteksforbeholdte lægemidler i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, og

 • 4) regnskabets poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt de modtagne ydelser som dokumenteret i § 16 er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

§18 Aftalte arbejdshandlinger om omkostningsbegrundede rabatter
Den dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, som apotekerne skal opbevare i medfør af § 33 i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, samt de i apoteksregnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

Stk. 2 Den godkendte revisors behandling efter stk. 1 skal indbefatte en prøvelse af:

 • 1) om rabatterne er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter, og

 • 2) om rabatterne i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

§19 Den godkendte revisor skal på baggrund af sin behandling efter § 18 udarbejde en erklæring. Erklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisors erklæringer til apoteksregnskaber m.v. Erklæringen skal sammen med apoteksregnskabet sendes til Lægemiddelstyrelsen.

§20 Aftalte arbejdshandlinger om markedsføringsaktiviteter
De i apoteksregnskabet anførte poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt dokumentationen for ikke værdiansatte ydelser, jf. § 16, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

Stk. 2 Revisors behandling efter stk. 1 skal indbefatte en prøvelse af, om opnåede ydelser vedrørende markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

§21 Revisor skal på baggrund af sin behandling efter § 20 udarbejde en erklæring. Erklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisors erklæringer til apoteksregnskaber m.v. Erklæringen sendes sammen med apoteksregnskabet til Lægemiddelstyrelsen.

Kapitel 2

Apotekerkæders aflæggelse af regnskab

§22 Apotekerkæders årlige regnskab vedrørende omkostningsbegrundede rabatter og markedsføringsaktiviteter
For hvert kalenderår skal apotekerkæder udarbejde et regnskab indeholdende oplysninger om modtagne og videregivne omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler. I regnskabet skal endvidere oplyses om opnåede og videregivne ydelser vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter, herunder aftaler om vinduesleje og apoteks-tv, indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne. Regnskabet skal være indsendt til Lægemiddelstyrelsen inden den 1. april i det følgende kalenderår.

§23 Apotekerkæden skal opbevare dokumentation for modtagne sponsorater og repræsentation m.v. som ikke indgår i apotekerkædens regnskabsoplysninger, og som ikke er af ubetydelig værdi, jf. § 21, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

§24 Ledelseserklæring
Apotekerkæders ledelse skal i regnskabet, jf. § 22, erklære, at:

 • 1) den opbevarede dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteks-forbeholdte lægemidler opfylder betingelserne i § 37, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler,

 • 2) de modtagne og videregivne omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter,

 • 3) de omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler,

 • 4) de af kæden modtagne beløb vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksfor-beholdte lægemidler er videregivet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler,

 • 5) de i regnskabet anførte poster vedrørende markedsføringsaktiviteter samt modtagne ydelser som dokumenteret i § 23, er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, og

 • 6) der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apoteker videregivne beløb vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne.

§25 Aftalte arbejdshandlinger om omkostningsbegrundede rabatter
Den dokumentation vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, som apotekerkæder skal opbevare i medfør af § 37, stk. 2, i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, samt de i regnskabet anførte poster vedrørende omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

Stk. 2 Revisors behandling, jf. stk. 1, skal indbefatte en prøvelse af:

 • 1) om rabatterne er modtaget i overensstemmelse med rabatydernes udarbejdede og offentliggjorte oplysninger om adgangen til at opnå omkostningsbegrundede rabatter,

 • 2) om der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apotekere videregivne rabatter, samt af, og

 • 3) om rabatterne i øvrigt er modtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler.

§26 Revisor skal på baggrund af sin behandling efter § 25 udarbejde en erklæring. Erklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisors erklæringer til apoteksregnskaber m.v. Erklæringen skal sammen med apotekerkædens regnskab, jf. § 22, sendes til Lægemiddelstyrelsen.

§27 Aftalte arbejdshandlinger om markedsføringsaktiviteter
De af apotekerkæden oplyste regnskabsposter vedrørende markedsføringsaktiviteter, herunder reklame, samt dokumentationen, jf. § 23, skal undergives behandling af en godkendt revisor.

Stk. 2 Revisors behandling efter stk. 1, skal indbefatte en prøvelse af:

 • 1) om opnåede ydelser vedrørende markedsføringsaktiviteter er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler, og

 • 2) om der er overensstemmelse mellem de af apotekerkæden opnåede og de til de enkelte apoteker videregivne beløb vedrørende aftaler om markedsføringsaktiviteter indgået af apotekerkæden på vegne af apotekerne, som er medlem af apotekerkæden.

§28 Revisor skal på baggrund af sin behandling efter § 27 udarbejde en erklæring. Erklæringen kan affattes som vist i vejledning om revisors erklæringer til apoteksregnskaber m.v. Erklæringen skal sammen med apotekerkædens regnskab, jf. § 22, sendes til Lægemiddelstyrelsen.

Kapitel 3

Straf og ikrafttræden

§29 Med bøde straffes den, der overtræder § 1, § 2, stk. 1 og 2, §§ 3-9, eller §§ 14-28.

§30 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019 og finder anvendelse for regnskaber for regnskabsåret 2018 og efterfølgende år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 9 finder anvendelse for regnskaber for regnskabsåret 2019 og efterfølgende år.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 78 af 27. januar 2019 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab ophæves.

profile photo
Profilside