14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningens størrelse m.v. i henhold til § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

Bekendtgørelse nr. 1171 af 08. december 2011

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dokumentation af omsætningens størrelse m.v. i henhold til § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

§1 Indsendelse af erklæring
Erklæringen, der skal indsendes efter § 5, stk. 2 og 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., er en standarderklæring fra en godkendt revisor. Erklæringen skal indsendes digitalt af den godkendte revisor som anvist på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Indsendelse sker ved anvendelse af digital signatur.

Stk. 2 Standarderklæringens form fastsættes af Erhvervsstyrelsen. Standarderklæringen skal indeholde oplysninger om følgende:

  • 1) Butikkens navn, adresse, CVR-nummer og P-nummer.

  • 2) Periode som erklæringen vedrører.

  • 3) Den erklærende revisors navn.

  • 4) Dato for erklæringens afgivelse.

  • 5) Revisors erklæringstekst affattet som anført i bilag 1.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen offentliggør hvilken butik og hvilken periode, der er indsendt erklæring for. En offentliggørelse slettes, når en efterfølgende erklæring er indsendt og offentliggjort. For nye butikker slettes en offentliggørelse dog senest 3 måneder efter udløbet af den periode, erklæringen vedrører. For eksisterende butikker slettes en offentliggørelse senest 15 måneder efter udløbet af den periode, erklæringen vedrører.

§2 Dokumentation af bagatelgrænse
For butikker, hvis omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen i § 5, stk. 4, i lov om detailsalg fra butikker m.v. (13,6 mio. kr. i 2011), skal der ikke indsendes revisorerklæring til Erhvervsstyrelsen. En butik skal dog til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ikke overstiger bagatelgrænsen.

Stk. 2 En eksisterende butik kan som dokumentation for, at den realiserede omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen, bruge et momsregnskab, et skatteregnskab eller en anden opgørelse til offentlige myndigheder for seneste regnskabsperiode. Den anvendte dokumentation skal klart vise, at butikkens omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen. Som dokumentation kan også anvendes en erklæring afgivet af en godkendt revisor om, at den bogførte omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen. Revisorerklæringen skal indeholde oplysningerne nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 3 Som dokumentation for, at en ny butiks budgetterede omsætning ikke overstiger bagatelgrænsen, kan butikken bruge et budget for den første regnskabsperiode. Budgettet skal være velbegrundet og give en pålidelig beskrivelse af forventningen til omsætningen.

§3 Udvalgsvarer
Butikker, der gør brug af undtagelsesbestemmelsen i § 5, stk. 1, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer.

Stk. 2 Ved udvalgsvarer forstås varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter en nedslidning over en længere periode.

Stk. 3 For at omsætningen hovedsagelig består af udvalgsvarer, kræves at mere end 50 procent af omsætningen kan henføres hertil.

Stk. 4 For eksisterende og nye butikker, hvor der skal indsendes erklæring efter § 5, stk. 2, henholdsvis § 5, stk. 3, i lov om detailsalg fra butikker m.v., skal dokumentation af, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer, ske som led i revisors erklæring efter § 1, stk. 2, jf. bilag 1.

Stk. 5 For eksisterende butikker, hvor der ikke skal indsendes erklæring, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentation af fordelingen mellem udvalgsvarer og dagligvarer ske ved at fremlægge bogføringen af omsætningen for seneste regnskabsperiode fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer. Hvor bogføringen af omsætningen for seneste regnskabsperiode ikke er fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer, kan dokumentation ske ved at opdele bogføringen af varekøbet for seneste regnskabsperiode på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer.

Stk. 6 For nye butikker, hvor der ikke skal indsendes erklæring, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentation af fordelingen mellem udvalgsvarer og dagligvarer ske ved, at den budgetterede omsætning er fordelt på henholdsvis udvalgsvarer og dagligvarer.

§4 Opgørelse af omsætningen
Ved opgørelsen af omsætningen skal ikke medregnes de varetyper, som er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1-8, i lov om detailsalg fra butikker m.v., samt tjenesteydelser og en gros salg.

Stk. 2 Omregningen af omsætningen til helårstal skal ske proportionalt.

Stk. 3 Hvor perioden, der omregnes for, er 30 dage eller mindre, skal omregningen af omsætningen ske på grundlag af perioden plus de efterfølgende 30 dage.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 680 af 30. juni 2005 om dokumentation af omsætningens størrelse m.v. i henhold til § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

profile photo
Profilside