14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

I medfør af § 2 i lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget og efter forhandling med næstformændene og forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Etablering af en ordning for borgerforslag
Folketinget etablerer en ordning, hvorved personer, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag (borgerforslag).

Stk. 2 Et borgerforslags indhold skal overholde de regler, der følger af § 11, stk. 2.

§2 Ordningen etableres som en digital løsning, som stilles til rådighed gennem hjemmesiden www.borgerforslag.dk.

§3 Personer, der ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan benytte den alternative fremgangsmåde, der fremgår af § 16.

§4 Indgivelse af borgerforslag ved anvendelse af den digitale løsning
En borger, der ønsker at indgive et borgerforslag (forslagets hovedstiller), skal logge ind på hjemmesiden med NemID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde NemID-PID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at hovedstilleren har valgret til Folketinget.

Stk. 2 Hovedstilleren skal oplyse kontaktoplysninger for sig selv i form af en e-mailadresse. Hovedstilleren kan vælge tillige at oplyse sit telefonnummer.

§5 Efter indlogningen skal hovedstilleren skrive sit forslag i en elektronisk skabelon. Forslaget skal bestå af en dækkende overskrift på højst 140 tegn inkl. mellemrum, en forslagstekst på højst 2.000 tegn inkl. mellemrum og forklarende og uddybende bemærkninger på højst 10.000 tegn inkl. mellemrum.

§6 Hovedstilleren skal gennemgå sit forslag og acceptere, at det efter indgivelse ikke kan tilbagekaldes eller ændres. Hovedstilleren skal endvidere acceptere at fremgå offentligt som forslagets hovedstiller med navn og bopælskommune samt kontaktoplysninger, jf. § 4, stk. 2, og bekræfte at være indforstået med, at accepten heraf ikke kan tages tilbage.

§7 Hovedstilleren skal angive mindst 3 og højst 10 andre personer, som har valgret til Folketinget, og som hovedstilleren formoder vil være indstillet på offentligt at stille sig bag forslaget sammen med hovedstilleren selv (medstillere). Hovedstilleren skal oplyse medstillernes navne og e-mailadresser.

§8 Den digitale løsning sender en e-mail til hver af de angivne medstillere med oplysning om forslaget, om, at den pågældende er blevet angivet af hovedstilleren som medstiller, og om den videre fremgangsmåde, hvis den pågældende ønsker at være medstiller.

§9 En tiltænkt medstiller, der ønsker at bekræfte at ville være medstiller, skal logge ind på hjemmesiden med NemID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde NemID-PID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at den pågældende har valgret til Folketinget.

Stk. 2 Den pågældende skal bekræfte at have læst forslaget, at være indforstået med at fremgå offentligt som medstiller af forslaget med navn og bopælskommune samt eventuelle kontaktoplysninger og at være indforstået med, at accepten heraf ikke kan tages tilbage.

Stk. 3 En medstiller kan vælge at oplyse kontaktoplysninger om sig selv. Dette kan ske i form af en e-mailadresse eller et telefonnummer eller begge dele.

§10 Er der ikke senest 14 dage fra tidspunktet for hovedstillerens indgivelse af forslaget modtaget accept fra mindst 3 medstillere, bortfalder forslaget. Hovedstilleren, eventuelle medstillere, der allerede har accepteret af være medstillere, og angivne tiltænkte medstillere oplyses herom.

§11 Folketingets Administrations gennemgang af forslag
Er der senest 14 dage fra tidspunktet for hovedstillerens indgivelse af forslaget modtaget accept fra mindst 3 medstillere, gennemgås forslaget af Folketingets Administration, som beslutter, om forslaget skal afvises fra offentliggørelse på hjemmesiden med henblik på indsamling af støtteerklæringer.

Stk. 2 Et forslag afvises, hvis det

 • 1) vedrører en ændring af grundloven,

 • 2) klart ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for den gældende grundlovs rammer,

 • 3) ikke er affattet på dansk,

 • 4) er helt usammenhængende eller uforståeligt,

 • 5) klart har karakter af en vittighed,

 • 6) ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det i det væsentligste har karakter af en ren meningstilkendegivelse eller en opfordring til ikke nærmere bestemt handling vedrørende en problemstilling,

 • 7) indeholder flere forskellige forslag, der ikke har nogen tydelig indholdsmæssig sammenhæng indbyrdes,

 • 8) angår kommuners eller regioners enkelte beslutninger eller private virksomheders og organisationers enkelte dispositioner,

 • 9) angår forhold i Grønland eller på Færøerne, som henhører under selvstyre- og hjemmestyremyndighedernes kompetence,

 • 10) angår afgørelsen af en konkret sag, der er eller har været under behandling ved domstolene eller i den offentlige forvaltning,

 • 11) indeholder oplysninger om hovedstillerens, medstilleres eller andre navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været bredt gengivet i offentligheden,

 • 12) udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde,

 • 13) indeholder reklame eller andre kommercielle budskaber eller opfordring til støtte til bestemte organisationer m.v.,

 • 14) indeholder link til hjemmesider m.v.,

 • 15) indeholder oplysninger, der med rimelighed kan forventes at være undergivet fortrolighed,

 • 16) indeholder materiale, der med rimelighed kan forventes at være omfattet af andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder,

 • 17) indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande,

 • 18) indeholder truende, forhånende eller nedværdigende udsagn om grupper i samfundet,

 • 19) indeholder ukvemsord eller andet helt upassende sprog,

 • 20) billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,

 • 21) af andre grunde end de nævnte klart falder uden for formålet med ordningen eller

 • 22) på anden måde end de nævnte har et indhold, hvis offentliggørelse på en hjemmeside, som drives for Folketinget, vil stride mod gældende ret eller Folketingets værdighed.

Stk. 3 Hvis Folketingets Administration ved gennemgangen anser det for muligt, at et forslag ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for grundlovens rammer, men dette ikke fremstår med en sådan klarhed, at forslaget skal afvises efter stk. 2, nr. 2, forsyner Folketingets Administration forslaget med en anmærkning om forholdet. Anmærkningen skal være egnet til at gøre offentligheden opmærksom på, at der består en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af forholdet til grundloven ikke vil blive fremsat for Folketinget, selv om det måtte opnå det forudsatte antal støtteerklæringer, jf. § 15. Anmærkningen skal tydeligt adskille sig fra selve forslaget og dets begrundelse og fremstå som afsendt af Folketingets Administration.

Stk. 4 Hovedstilleren og medstillerne oplyses om Folketingets Administrations beslutninger efter stk. 2 og 3.

§12 Tilkendegivelse af støtte til borgerforslag ved anvendelse af den digitale løsning
Et forslag, som ikke er afvist efter reglerne i § 11, gøres offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning i en periode på 180 dage. Der føres på hjemmesiden for den digitale løsning en fortegnelse over alle forslag, for hvilke der aktuelt pågår indsamling af støtteerklæringer.

Stk. 2 Fremkommer der, efter at et forslag er gjort offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, oplysninger, som indebærer, at forslaget burde have været afvist efter reglerne i § 11, stk. 2, kan Folketingets Administration beslutte at standse indsamlingen af støtteerklæringer og at fjerne forslaget fra fortegnelsen på hjemmesiden. Forslagets hovedstiller og medstillere oplyses herom.

§13 En borger, der ønsker at støtte et forslag (en støtter), skal vælge det pågældende forslag på hjemmesiden for den digitale løsning og herefter registrere sin støtte. Støtteren skal logge ind med NemID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer støtterens identitet ved at sammenholde NemID-PID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at støtteren har valgret til Folketinget. Samtidig kontrolleres, at støtteren ikke samtidig er hovedstiller eller medstiller af det samme forslag eller tidligere har tilkendegivet sin støtte til forslaget.

Stk. 2 Inden støttetilkendegivelsen registreres, skal støtteren bekræfte at have læst forslaget og at være indforstået med, at støttetilkendegivelsen ikke kan tages tilbage.

Stk. 3 Der offentliggøres ingen personoplysninger om støttere i tilknytning til forslaget.

§14 Efter afslutningen af 180-dagesperioden for indsamling af støtteerklæringer overgår forslag, som ikke har opnået 50.000 støtteerklæringer, til en fortegnelse over afsluttede indsamlinger på hjemmesiden for den digitale løsning. Hovedstilleren og medstillerne oplyses herom.

§15 Opnår et forslag inden for 180-dagesperioden mindst 50.000 støtteerklæringer, forsynes det på hjemmesiden for den digitale løsning med en påtegning herom, og hovedstilleren og medstillerne oplyses herom.

Stk. 2 Fremsættes forslaget herefter for Folketinget som beslutningsforslag, forsynes det på hjemmesiden for den digitale løsning med en påtegning herom og en henvisning til oplysningerne om det fremsatte beslutningsforslag på Folketingets hjemmeside.

Stk. 3 Indsamlingen af støtteerklæringer for et forslag, som har opnået mindst 50.000 støtteerklæringer inden for 180-dagesperioden, fortsættes, indtil Folketingets behandling af forslaget som beslutningsforslag er afsluttet, eller indtil det må anses for afklaret, at forslaget ikke vil blive fremsat for Folketinget som beslutningsforslag.

§16 Alternativ fremgangsmåde for personer, der ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning
Personer, der ikke kan eller har mulighed af at benytte den digitale løsning, kan i stedet benytte en blanket, som stilles til rådighed af Folketinget, til at tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller af et forslag, medstiller af et forslag eller støtter af et forslag.

Stk. 2 Folketingets Administration forestår indtastning i den digitale løsning af oplysninger, som modtages fra personer, der benytter fremgangsmåden i stk. 1.

Stk. 3 I tilfælde, hvor hovedstilleren af et forslag benytter fremgangsmåden i stk. 1, skal medstillerne benytte samme fremgangsmåde.

Stk. 4 Bestemmelserne i § 4, stk. 2, § 5, 2. pkt., §§ 6 og 7, § 9, stk. 2 og 3, § 10, § 11, stk. 2-4, og §§ 12-15 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse ved benyttelse af fremgangsmåden i stk. 1. En hovedstiller, som benytter fremgangsmåden i stk. 1, og som ikke har en e-mailadresse, skal som kontaktoplysning oplyse et telefonnummer.

Stk. 5 Folketingets Administration kontrollerer ved opslag i Det Centrale Personregister, at personer, der benytter fremgangsmåden i stk. 1, har valgret til Folketinget.

§17 Opbevaring og offentliggørelse af oplysninger om hovedstillere, medstillere og støttere af borgerforslag
I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning, jf. § 12 og § 15, stk. 3, opbevares oplysninger om hovedstillerens og medstillernes navne og bopælskommuner og eventuelt land uden for Danmark samt de kontaktoplysninger, som de pågældende har oplyst, i den digitale løsning. Disse oplysninger gøres i perioden offentligt tilgængelige i tilknytning til det pågældende forslag gennem den digitale løsning.

Stk. 2 I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning, opbevares endvidere NemID-PID for forslagets hovedstiller, medstillere og støttere i den digitale løsning. Disse oplysninger offentliggøres ikke.

Stk. 3 Efter udløbet af perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning, slettes personoplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 fra den digitale løsning. Oplysninger om hovedstillerens og medstillernes bopælskommuner og eventuelt land uden for Danmark bevares offentligt tilgængelige i tilknytning til forslaget.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 er ikke til hinder for, at Folketingets Administration før, i eller efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Bestemmelserne i stk. 1-3 er endvidere ikke til hinder for, at Folketingets Administration fysisk kan opbevare blanketter fra personer, der har benyttet fremgangsmåden i § 16, før, i eller efter den nævnte periode.

§18 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 2018.

profile photo
Profilside