14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 967 af 12. oktober 2009, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

I medfør af § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved lov nr. 533 af 12. juni 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Fortegnelse over emner, der i henhold til § 9 stk. 1, i denne bekendtgørelse skal indgå i et kursus for at opnå ret til at føre køretøjer omfattet af denne bekendtgørelse

Kapitel 1

Erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

§1 Personer, som udfører erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, som en eller flere personer, der befordres, råder over, skal have tilladelse hertil.

Stk. 2 Ved erhvervsmæssig personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, som en eller flere personer, der befordres, råder over, forstås befordring af en på forhånd afgrænset kreds af personer efter forud afgivet bestilling til virksomhedens hovedkontor med oplysning om

  • 1) kundens navn,

  • 2) afhentningssted og

  • 3) befordringens afslutningsadresse.

Stk. 3 Rådighed over et køretøj, jf. stk. 1, skal omfatte adgang til at lade andre føre dette.

Kapitel 2

Ansøgning om tilladelse til at udføre erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

§2 Ansøgning med tilhørende årsbudget og finansieringsplan indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor hovedkontoret for virksomheden er beliggende. I Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholms Regionskommune og Helsingør kommune indsendes ansøgning til Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Stk. 2 Indehavere af tilladelser i henhold til lovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 3, og 4, kan udføre virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse.

§3 Kravet til økonomi
Ansøgeren skal dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr.

Stk. 2 Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af kommunalbestyrelsen fastsat indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare det i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

Stk. 3 Ansøgning kan afslås, hvis ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.

§4 Årsbudgettet, der skal omfatte det første regnskabsår, skal indeholde alle de for bedømmelsen nødvendige oplysninger om virksomhedens driftsudgifter, herunder udgifter til personale- og administrationsudgifter, forsikring m.v., samt om forventede indtægter.

§5 Finansieringsplanen skal indeholde oplysning om anskaffelsessummen for det til virksomhedens drift fornødne materiel, betalingsvilkår, hvor stor en del af anskaffelsessummen, der er finansieret ved egne midler, hvor stor en del ved optagelse af lån eller lignende, og for den sidste dels vedkommende rente- og afdragsydelser i det første år.

§6 Vandelskravet m.v.
Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens dåbsattest (navnebevis) og sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR- systemet. Kommunalbestyrelsen indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2 Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som kommunalbestyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

§7 Ansøgning om fornyelse af tilladelse
Ansøgning om fornyelse af tilladelse bilægges det seneste årsregnskab. Bestemmelserne i §§ 3 og 6 finder i øvrigt anvendelse.

Kapitel 3

Ophør med udførelse af virksomhed

§8 Ved ophør af virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse skal tilladelsen straks afleveres til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 4

Førere af køretøjer, som de personer der befordres, råder over

§9 Personer, der inden for de sidste 10 år, har

  • 1) gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve har dokumenteret færdigheder, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, eller

  • 2) har gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve har dokumenteret færdigheder, der er angivet i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v., kan føre biler omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Indehavere af førerkort, jf. § 33, i bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v., kan føre biler omfattet af denne bekendtgørelse.

§10 Dokumentation for beståelse af et kvalifikationskursus jf. § 9, stk. 1, eller førerkort, jf. § 33 i bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v., skal medbringes under kørslen og efter anmodning forevises passagerer og politiet.

Kapitel 5

Fravigelse af bopælskravet

§11 Bopælskravet i taxilovens § 3, stk. 1, nr. 1, og i § 4 a, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, anvendes ikke på personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kapitel 6

Virksomhedens og førerens forpligtelser

§12 På kontrolmyndighedernes forlangende skal indehaveren af en virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse dokumentere omfanget af virksomheden ved forevisning af ordresedler for den seneste måned.

§13 Forinden udførelse af kørsel skal føreren sikre, at køretøjets registreringsnummer bliver påført ordresedlen og oplyse om betingelserne for udførelsen af befordringen, herunder om betaling, udlevering af nøgler m.v., der er stillet til rådighed i forbindelse med kørslen. Efter anmodning fra passagerer skal føreren udlevere forretningsbetingelser på skrift.

Kapitel 7

Godkendelse af kurser

§14 Det i § 9, stk. 1, nr. 1, nævnte kursus og udbydere heraf godkendes af Færdselsstyrelsen, hvis kurset opfylder de indholdskrav, der er angivet i bilaget til denne bekendtgørelse, og såfremt kurset og prøven skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 2 Kurset skal omfatte mindst 21 undervisningstimer af 60 minutters varighed, eller et antal lektioner af mindre end 60 minutters varighed, hvis samlede varighed i alt udgør mindst 21 timer.

Stk. 3 Kursusudbyderne skal ved de afsluttende prøver anvende opgaver udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Repræsentanter for Færdselsstyrelsen skal have adgang til at overvære de afsluttende prøver.

Stk. 4 Godkendelse af kurser og udbydere kan tilbagekaldes, hvis kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

Kapitel 8

Betaling for behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse

§15 For behandling af ansøgning om tilladelse samt udstedelse af tilladelse i henhold til denne bekendtgørelse kan opkræves betaling, som ikke overstiger betaling for behandling af ansøgning om tilladelse samt udstedelse af tilladelse til at drive taxi-, limousine- eller sygetransportvirksomhed.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§16 Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, § 8, § 10, § 12 og § 13.

Kapitel 10

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§17 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2009.

profile photo
Profilside