14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om klagenævnet for udbud og bygger på bekendtgørelse nr. 887 af 11. August 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Kapitel 5

Sagens afgørelse

§9 Klagenævnet for Udbuds afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er stemmen fra formanden i den enkelte sag udslagsgivende.

Stk. 2 Afgørelsen skal begrundes og sendes til klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen. Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen indeholde den opfattelse, som ikke ligger til grund for afgørelsen.

Stk. 3 Får klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage, eller ændrer den indklagede sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand, tilbagebetales det indbetalte gebyr til klageren.

Stk. 4 Klagenævnet kan bestemme, at den tabende part skal betale modparten et beløb til hel eller delvis dækning af dennes omkostninger ved klagesagen, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5 Sagsomkostningerne, jf. stk. 4, kan maksimalt andrage 75.000 kr., jf dog stk. 6.

Stk. 6 Når klagenævnet pålægger den indklagede at betale klagers sagsomkostninger, kan klagenævnet fravige maksimumbeløbet i stk. 5 i større sager defineret efter kontraktstørrelse, eller hvis særlige forhold i øvrigt taler herfor.

§10 I sager, hvor Klagenævnet for Udbud pålægger indklagede en økonomisk sanktion for overtrædelse af reglerne i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om Klagenævnet for Udbud, skal Klagenævnet for Udbud sende afgørelsen elektronisk til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

§11 Klagenævnet for Udbuds kendelser offentliggøres på nævnets hjemmeside.

Stk. 2 Klagenævnet for Udbud offentliggør årligt en årsberetning, der formidler indholdet af principielle kendelser, på nævnets hjemmeside.

profile photo
Profilside