14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra maj 2021 til og med august 2021 som følge af covid-19-afværgeforanstaltninger § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 990 af 21. May 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Tilbagebetaling af kompensation
Arrangøren skal underrette Erhvervsstyrelsen, såfremt forudsætningerne for modtagelse af kompensation efter denne bekendtgørelse har ændret sig, herunder hvis arrangementet, der er opnået kompensation for, afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i samme eller en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

•••

Stk. 2 Arrangøren skal endvidere på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 6, stk. 4 og 5, vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1-3, afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis:

  • 1) det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig, herunder hvis arrangøren har modtaget kompensation for udgifter, som arrangøren ikke har afholdt eller efterfølgende afholder,

  • 2) arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

  • 3) hvis tildelingen af kompensation er i strid med reglerne i Europa-Kommissionens meddelelse om Midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud pkt. 22 (a), jf. § 6, stk. 10.

•••

Stk. 5 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel for samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

•••

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af kompensation efter stk. 4 eller stk. 5, hvis arrangøren skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation.

•••
profile photo
Profilside