14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om kredsråd vedrørende politiets virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1426 af 13. december 2006

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om kredsråd vedrørende politiets virksomhed

I medfør af retsplejelovens § 112, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Efter retsplejelovens § 111, stk. 1, etableres der i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed.

Stk. 2 Kredsrådet varetager de opgaver, der følger af retsplejelovens § 112, stk. 1-5.

§2 Politidirektøren er formand for kredsrådet og etablerer et sekretariat, der har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af rådet.

Stk. 2 Repræsentanter for kommunerne kan bistå sekretariatet med planlægning og forberedelse af rådets møder.

§3 Politidirektøren indkalder kredsrådet til møde mindst 4 gange årligt. Et eller flere af kredsrådets kommunale medlemmer kan anmode politidirektøren om at indkalde kredsrådet til yderligere møder.

Stk. 2 Andre end rådets medlemmer kan deltage i kredsrådets møder, når der er behov herfor på grund af den pågældendes særlige indsigt i forhold, som skal drøftes på mødet.

Stk. 3 Kredsrådet kan beslutte, at offentligheden har adgang til at overvære et rådsmøde helt eller delvist. Beslutning herom forudsætter, at der blandt rådets medlemmer er flertal herfor, og at beslutningen tiltrædes af rådets formand.

§4 Politidirektøren kan afvise at give kredsrådet oplysninger, hvis adgangen til oplysninger bør vige for væsentlige hensyn til statens sikkerhed, landets forsvar, forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser eller enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold.

§5 Har kredsrådet fremsat en henstilling til politidirektøren, jf. retsplejelovens § 112, stk. 4, 2. pkt., skal politidirektøren underrette rådet om de forholdsregler, som træffes med henblik på at efterkomme henstillingen. Hvis politidirektøren ikke anser det for muligt at følge kredsrådets henstilling, skal rådet snarest muligt og senest på næste møde orienteres om baggrunden herfor.

§6 Kredsrådets medlemmer har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, jf. forvaltningslovens § 27. Det samme gælder de personer, der deltager i rådets møder i medfør af § 3, stk. 2.

§7 Kredsrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1182 af 21. december 1995 om lokalnævn vedrørende politiets virksomhed.

profile photo
Profilside