14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1774 af 16. december 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, der udøver livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed i samme selskab.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Livsforsikringsvirksomhed: Forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed: Forsikringsvirksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed.

§3 Særskilt forvaltning af livsforsikrings- og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed
Et forsikringsselskab skal udøve livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesvirksomhed adskilt således, at

  • 1) overskuddet fra livsforsikringsvirksomheden udelukkende kommer de livsforsikrede til gode på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede livsforsikringsvirksomhed, og

  • 2) de respektive interesser for de livs- og skadesforsikrede sikres.

§4 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal opgøre et minimumskapitalkrav for henholdsvis dets livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede den ene virksomhedsform.

Stk. 2 Det minimumskapitalkrav, der påhviler henholdsvis livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, må, jf. stk. 3, kun bæres af den anden form for virksomhed, såfremt Finanstilsynet godkender dette.

Stk. 3 Gruppe 1-forsikringsselskabet skal til enhver tid være i besiddelse af et basiskapitalgrundlag, der kan anvendes til dækning af minimumskapitalkravet for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. Selskabet skal identificere de dele af basiskapitalgrundlaget, der anvendes til dækning af hvert af minimumskapitalkravene.

Stk. 4 Når gruppe 1-forsikringsselskabet opfylder minimumskapitalkravet, jf. stk. 3, og forudsat, at selskabet underretter Finanstilsynet herom, kan selskabet anvende kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet. Underretningen kan ske som en del af selskabets uddybende rapport til Finanstilsynet om deres solvens og finansielle situation.

§5 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som ikke er i besiddelse af et basiskapitalgrundlag, der kan dække henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden skal udarbejde en finansieringsplan i overensstemmelse med § 248 b i lov om finansiel virksomhed for den pågældende virksomhedsform.

§6 Et gruppe 2-forsikringsselskab skal opgøre en minimumsbasiskapital for henholdsvis dets livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed på samme måde, som hvis selskabet kun udøvede den ene virksomhedsform.

Stk. 2 Kravet til minimumsbasiskapitalen, der påhviler henholdsvis livsforsikringsvirksomheden eller syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, må kun bæres af den anden form for forsikringsvirksomhed, såfremt Finanstilsynet har godkendt dette.

§7 Forsikringsselskabernes risikoforrentning må ikke afhænge af forsikringsselskabets syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed. Har egenkapitalen dækket tab som følge af syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden, er selskabet ikke berettiget til at rette op herpå i årets eller kommende års fordeling af det realiserede resultat.

§8 Straffebestemmelser
Overtrædelse af §§ 3-7 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1024 af 12. oktober 2006 om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed ophæves.

profile photo
Profilside