14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Kapitel 11

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer kapitel 11

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Kapitel 11

Straf og ikrafttræden

§25 Straffebestemmelser
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (fødevareinformationsforordningen), som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 78/2014 af 22. november 2013:

 • 1) Artikel 6.

 • 2) Artikel 7.

 • 3) Artikel 8.

 • 4) Artikel 9, stk. 1 eller 2.

 • 5) Artikel 10, stk. 1.

 • 6) Artikel 12, stk. 1 eller 2.

 • 7) Artikel 13, stk. 1-3 eller 5.

 • 8) Artikel 14, stk. 1 eller 2.

 • 9) Artikel 15, stk. 1 eller 3.

 • 10) Artikel 16, stk. 1 eller 2.

 • 11) Artikel 17, stk. 1-4.

 • 12) Artikel 18, stk. 1-3.

 • 13) Artikel 21, stk. 1 eller 2.

 • 14) Artikel 22, stk. 1.

 • 15) Artikel 23, stk. 1.

 • 16) Artikel 24, stk. 1 eller 2.

 • 17) Artikel 25.

 • 18) Artikel 26, stk. 2 eller 3.

 • 19) Artikel 27, stk. 1.

 • 20) Artikel 28.

 • 21) Artikel 30, stk. 1-5.

 • 22) Artikel 31, stk. 1, 3 eller 4.

 • 23) Artikel 32.

 • 24) Artikel 33, stk. 1-4.

 • 25) Artikel 34, stk. 1-3.

 • 26) Artikel 35, stk. 1.

 • 27) Artikel 36, stk. 1 eller 2.

 • 28) Artikel 37.

 • 29) Artikel 54.

 • 30) Bilag III.

 • 31) Bilag VI,

  • a) del A,

  • b) del B, punkt 1-2, eller

  • c) del C.

 • 32) Bilag VII,

  • a) del A, punkt 1, 2. kolonne,

  • b) del A, punkt 8, 2. kolonne,

  • c) del A, punkt 9, 2. kolonne,

  • d) del B, punkt 1, 2. kolonne,

  • e) del B, punkt 2, 2. kolonne,

  • f) del B, punkt 17, 1. kolonne,

  • g) del C, eller

  • h) del E.

 • 33) Bilag VIII, punkt 3 eller punkt 4, litra a eller b.

 • 34) Bilag IX, punkt 3-5.

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bilag III, afsnit X, kap. 1, nr. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer) eller art. 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelses-bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg.

Stk. 3 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter:

 • 1) Artikel 35, stk. 1 eller 3.

 • 2) Artikel 38, stk. 1.

Stk. 4 Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, §§ 6-8, §§ 10-12, § 13, stk. 1 eller 2, § 15, stk. 1 eller 2, §§ 16-20, § 21, stk. 1 eller 3, eller § 22.

Stk. 5 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 6 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§26 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer ophæves.

Stk. 3 Produkter og trykt emballage, som ikke opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 11, § 46 og § 46 a i bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer, men som er mærket før den 1. februar 2012, må sælges, indtil lagrene er opbrugte.

Stk. 4 Produkter og trykt emballage, der senest den 31. december 2014 er produceret og mærket i overensstemmelse med § 24 i bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005, kan sælges indtil lagrene er opbrugte.

profile photo
Profilside