14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 677 af 01. juni 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

I medfør af § 11, stk. 5, i lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, og efter drøftelse med miljø- og fødevareministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§1 Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald på private skovarealer.

§2 Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for forsikringstageren.

Kapitel 2

Dækningsomfang m.v.

§3 Ved en af basisforsikringen omfattet skov forstås et topografisk velafgrænset skovareal.

Stk. 2 Skovarealer med samme ejer med en indbyrdes afstand på under 50 m er at betragte som en skov.

Stk. 3 Hvis en skov er opdelt i parceller med hver sin ejer, er den enkelte ejers del af skoven at betragte som en skov.

Stk. 4 Skov kan i forsikringsmæssig henseende betragtes som flere skove, hvis:

  • 1) skoven består af flere selvstændige noteringsejendomme, eller

  • 2) skoven er adskilt af vanskeligt passable færdselsårer (dvs. primærruter, motor- og trafikveje samt jernbaner).

§4 Basisforsikringen yder erstatning ved stormfald, når Stormrådet har truffet afgørelse om, at der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt, jf. § 2, stk. 3, i lov om stormflod og stormfald, og de forsikrede skovarealer er beliggende i dette område.

Stk. 2 Forsikringen yder erstatning for fladefald, jf. § 12, stk. 2, i lov om stormflod og stormfald.

Stk. 3 Erstatning ydes, uanset om det forsikrede skovareal har eller får status som fredskov.

§5 Uanset bestemmelserne i § 4 kan forsikringsselskabet i forsikringsbetingelserne vælge, at basisforsikringen ikke dækker skader mindre end 0,5 ha pr. forsikret skov.

§6 Forsikringen dækker de forsikrede skovarealer med den i policen anførte forsikringssum pr. ha pr. skadebegivenhed. Forsikringssummen pr. ha skal mindst udgøre 3.000 kr. Dækningssummen er en kontanterstatning, der udbetales pr. skaderamt ha uden, at der kan gøres underforsikring gældende.

Stk. 2 Forsikringstager er forpligtet til at orientere forsikringsselskabet om ændringer vedrørende arealstørrelser, ejerforhold og træartsfordeling.

§7 Skader skal anmeldes til forsikringsselskabet inden udløbet af den frist, som Stormrådet fastsætter i forbindelse med afgørelse om, at der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt. Anmeldelsesformular rekvireres hos forsikringsselskabet.

Stk. 2 Forsikringsselskabet, eller den, som selskabet bemyndiger hertil, videresender uden ugrundet ophold anmeldelsen til Stormrådet til videre behandling med oplysning om, hvorvidt det anmeldte, stormfaldsramte areal er dækket af en basisforsikring.

Stk. 3 I tilfælde af erstatningsberettiget skadebegivenhed har forsikringstager pligt til at dokumentere omfanget af skaden. Forsikringsselskabet har ret til at foretage taksering af en af forsikringsselskabet valgt taksator.

§8 Ophører et forsikringsselskab med at udbyde en basisforsikring, skal forsikringsselskabet skriftligt meddele forsikringstagerne dette med ét års varsel. Samtidig orienteres Erhvervsministeriet skriftligt herom.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelser ophæves:

  • 1) Bekendtgørelse nr. 321 af 9. maj 2001 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald.

  • 2) Bekendtgørelse nr. 1167 af 27. november 2006 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald.

profile photo
Profilside