14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Notering og Deponering af Massegældsbreve tilhørende Legater, Pengefideikommisser, Stiftelser og andre Institutioner, hvis Midler er undergivet offentligt Tilsyn.

Bekendtgørelse nr. 27 af 10. februar 1940

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Notering og Deponering af Massegældsbreve tilhørende Legater, Pengefideikommisser, Stiftelser og andre Institutioner, hvis Midler er undergivet offentligt Tilsyn.

Ifølge § 37 i Lov Nr. 146 af 13. April 1938 om Gældsbreve kan der foruden Notering af Massegældsbreve som tilhørende en bestemt Person eller Institution ske Notering af, at Raadighed eller Medraadighed over Gældsbrevet tilkommer en bestemt Person eller Institution.

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

1 Under Henvisning hertil, jfr. ovennævnte Lovs § 42, fastsættes herved efter Forhandling med samtlige Ministeriet følgende Bestemmelser med Hensyn til Massegældsbreve, der erhverves af Legater, Pengefideikommisser, Stiftelser og andre Institutioner, der er undergivet Tilsyn af et Ministerium eller anden Myndighed, og med Hensyn til hvilke Notering kan finde Sted i Medfør af Lovens § 36:

Saafremt et Legat, et Pengefideikommis, en Stiftelse eller anden Institution erhverver et Massegældsbrev, over hvilket der ikke maa disponeres uden den tilsynsførende Myndigheds Samtykke, og som i Henhold til de gældende Bestemmelser skal noteres som tilhørende den paagældende Institution, skal der, medmindre anden Aftale træffes med den tilsynsførende Myndighed, samtidig med Noteringen paa Navn finde Notering Sted om, at der ikke maa disponeres over Gældsbrevet uden den tilsynsførende Myndigheds Samtykke. Det paagældende Aktiv vil derfor være at forsyne med saalydende Paategning: »Tilhører............., Dispositioner maa kun foretages med...............s Samtykke«, hvorhos denne Paategning vil være at notere i vedkommende Pengeinstituts Bøger, inden Aktivet fremsendes til den tilsynsførende Myndighed.

Gældsbrevet vil derefter ligesom hidtil blive forsynet med den tilsynsførende Myndigheds Prohibitivpaategning, og denne Myndigheds senere Ophævelse af Prohibitivpaategningen vil tillige betyde en Ophævelse af den noterede Raadighedsindskrænkning.

Med Hensyn til Massegældsbreve, der ikke kan noteres paa Navn, bestemmes, at disse ikke forsynes med den i foregaaende Stykke omhandlede Paategning, men at de, medmindre anden Aftale træffes med den tilsynsførende Myndighed, vil være at indskrive eller give i Forvaring i Danmarks Nationalbank eller andet i Henhold til Lov Nr. 29 af 16. Februar 1932 om Skyldneres Ret til at frigøre sig ved Deponering godkendt Forvaringssted. Inden Indskrivnings- eller Forvaringsbeviset fremsendes til den tilsynsførende Myndighed, paases det, at Bevisets Tekst eller en af Udstederen underskrevet Paategning bestemmer, at der ikke kan disponeres over de indskrevne (deponerede) Papirer uden den tilsynsførende Myndigheds Samtykke. Uddragning af enkelte Papirer af Indskrivnings- eller Forvaringsbeviset kan ske i Henhold til løst skriftligt Samtykke fra den tilsynsførende Myndighed, eventuelt tegnet paa Skyldnerens Meddelelse om stedfunden Udtrækning.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

profile photo
Profilside