14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 298 af 27. marts 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

I medfør af § 308, stk. 8-10, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde og definitioner
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, hvis fondsmæglerselskabet I har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6, der er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 2 Finanstilsynet skal for institutter, jf. stk. 1, opgøre indikatorerne og faktorerne til beregning af systemiskhed, i overensstemmelse med §§ 3 og 4, for at udpege systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), jf. § 308 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 For institutter, jf. stk. 1, der aflægger koncernregnskab, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau, dog således, at indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab sker i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For institutter, jf. stk. 1, der aflægger koncernregnskab i henhold til IFRS, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på koncernniveau i henhold til koncernregnskabsreglerne, jf. kapitel 6 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., dog således, at indregning af et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab sker i henhold til § 198 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 5 For institutter, jf. stk. 1, der ikke aflægger koncern-regnskab, skal opgørelsen, jf. stk. 2, ske på soloniveau, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Balance: Aktiver i alt, indregnet og målt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

  • 2) Udlån: Summen af udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi samt udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, indregnet og målt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

  • 3) Indlån: Summen af indlån og anden gæld samt indlån i puljeordninger, indregnet og målt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

  • 4) En væsentlig filial: En filial betragtes som væsentlig, hvis filialen har en markedsandel i form af indskud på over 2 pct. i Danmark, eller hvis filialen ved suspension eller ophør forventes at kunne have betydning for den systemiske likviditet og betalings-, clearings- og afviklingssystemer i Danmark. Filialens størrelse og betydning med hensyn til antal kunder i det danske banksystem eller finansielle system vil også være et element, som kan føre til, at filialen betragtes som væsentlig.

§3 Opgørelse af indikatorer
Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 1, vedrørende instituttets balance i procent af Danmarks bruttonationalprodukt, beregnes som instituttets balance, i procent af Danmarks bruttonationalprodukt i løbende priser fra Danmarks Statistik.

Stk. 2 Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 2, vedrørende instituttets udlån i Danmark i procent af det samlede udlån i Danmark, opgøres som penge- eller realkreditinstituttets udlån, fratrukket udlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber), i procent af det samlede udlån i danske penge- og realkreditinstitutter og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter fratrukket udlån i danske penge- og realkreditinstitutters udenlandske enheder (filialer og datterselskaber).

Stk. 3 Indikatoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 2, nr. 3, vedrørende instituttets indlån i Danmark i procent af det samlede indlån i Danmark opgøres som pengeinstituttets samlede indlån, fratrukket indlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber), i procent af det samlede indlån i danske pengeinstitutters og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter fratrukket indlån i pengeinstituttets udenlandske enheder (filialer og datterselskaber).

Stk. 4 Ved opgørelsen af indikatorerne i stk. 2 og 3 fratrækkes ikke udlån og indlån, i pengeinstitutters enheder (filialer og datterselskaber) på Færøerne eller i Grønland.

§4 Opgørelse af faktorer til beregning af systemiskhed
Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, »Instituttets balance i procent af de danske penge- og realkreditinstitutters, væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I’s, hvis fondsmæglerselskabet I har tilladelse til at udøve de aktiviteter, der er nævnt i bilag 4, afsnit A, nr. 3 og 6, samlede balance«, opgøres som instituttets balance i procent af den samlede balance for institutterne og væsentlige filialer i Danmark af udenlandske penge- og realkreditinstitutter.

Stk. 2 Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, »Instituttets udlån i Danmark i procent af det samlede udlån i Danmark« opgøres efter samme metode som angivet i § 3, stk. 2.

Stk. 3 Faktoren, jf. lov om finansiel virksomhed § 308, stk. 6, »Instituttets indlån i Danmark i procent af det samlede indlån i Danmark«, opgøres efter samme metode som angivet i § 3, stk. 3.

§5 Offentliggørelse
Finanstilsynet udarbejder hvert år en institutspecifik oversigt for hvert systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) udpeget i henhold til § 308 i lov om finansiel virksomhed. Den institutspecifikke oversigt indeholder det udpegede systemisk vigtige finansielle instituts (SIFI) indikatorer og faktorer, opgjort i henhold til §§ 3 og 4, samt instituttets indplacering i kategorier af systemiskhed, jf. § 308, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed. Den institutspecifikke oversigt udarbejdes i forbindelse med, at Finanstilsynet foretager udpegning af nye systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer) i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Instituttet skal offentliggøre den institutspecifikke oversigt senest tre hverdage efter, at instituttet har modtaget oversigten fra Finanstilsynet. Instituttet skal offentliggøre den institutspecifikke oversigt på sin hjemmeside på et sted, hvor den naturligt hører hjemme. Umiddelbart efter at instituttet har offentliggjort den institutspecifikke oversigt, skal dette meddeles til Finanstilsynet.

Stk. 3 Finanstilsynet skal efter at have modtaget meddelelse om offentliggørelse fra alle udpegede systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer), offentliggøre en samlet oversigt for alle de systemisk vigtige finansielle institutter på sin hjemmeside.

§6 Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme krav om offentliggørelse, jf. § 5, stk. 1-2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1. pkt. gælder alene for institutter omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2014.

profile photo
Profilside