14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

Bekendtgørelse nr. 990 af 26. juni 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

I medfør af § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 7. august 2019, som ændret ved lov nr. 962 af 26. juni 2020, og § 5 i lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anmodning om separation eller skilsmisse

§1 En anmodning om separation eller skilsmisse skal underskrives af begge ægtefæller personligt. Hvis anmodningen ikke indgives digitalt, skal anmodningen være modtaget af Familieretshuset senest 2 måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den. En anmodning om separation eller skilsmisse fra den ene ægtefælle skal underskrives personligt af den pågældende ægtefælle.

§2 Anmodning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller afgørelsen om separation, medmindre Familieretshuset allerede er i besiddelse af bevillingen eller afgørelsen.

Kapitel 2

Vilkårsforhandling og konfliktmægling

§3 Når der efter § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning skal foretages vilkårsforhandling, indkaldes ægtefællerne til at møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen. En ægtefælle har dog ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke herom.

Stk. 2 Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3 Familieretshuset kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt forskellige steder.

Stk. 4 Udebliver en af ægtefællerne fra mødet efter stk. 1, indkaldes de til et nyt møde. Dette gælder dog ikke, hvis Familieretshuset kan konstatere, at anmodningen er bortfaldet, eller at det ikke længere må anses for formålstjeneligt at afholde vilkårsforhandling.  1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på et nyt møde efter 1. pkt.

Stk. 5 Udebliver begge ægtefæller uden afbud fra mødet efter stk. 1, anses anmodningen om separation eller skilsmisse for bortfaldet.

Stk. 6 Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på et nyt møde efter stk. 4, 1. pkt.

§4 Familieretshuset kan bestemme, at behandlingen af en sag om separation eller skilsmisse sættes i bero, mens der ydes konflikthåndtering eller rådgivning efter kapitel 6 i lov om Familieretshuset.

Kapitel 3

Registreret partnerskab

§5 Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af et registreret partnerskab ved separation og skilsmisse.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 293 af 20. marts 2019 om separation og skilsmisse ophæves.

profile photo
Profilside