14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 917 af 25. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer

Kapitel 2

Bedste udførelse af ordrer (best execution)

§3 En virksomhed skal ved udførelse af ordrer træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for virksomhedens kunder med hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Udfører virksomheden en ordre på vegne af en detailkunde, jf. § 2, stk. 9, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, er det bedst mulige resultat dét, som giver det mindst mulige samlede vederlag, med mindre formålet med udførelsen af ordren tilsiger, at de øvrige elementer nævnt i stk. 1 er af større relevans. Ved det samlede vederlag forstås prisen for det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren, herunder gebyrer afholdt i forbindelse med handelsstedet, clearing og afvikling, andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren, samt virksomhedens egne provisioner og omkostninger ved at udføre ordren gennem handelssystemet.

Stk. 3 Er der flere handelssystemer, hvorpå der kan udføres en ordre vedrørende et finansielt instrument, tages der i vurderingen af det bedst mulige resultat for virksomhedens kunde hensyn til virksomhedens egne provisioner og omkostninger for at udføre ordren gennem hvert af de godkendte handelssystemer.

Stk. 4 Modtager en virksomhed en specifik ordre fra en kunde, har virksomheden ved udførelsen heraf ikke pligt til at iagttage kravene i stk. 1-3.

Stk. 5 En virksomhed, der har gennemført en transaktion på kundens vegne, skal oplyse kunden det handelssted, hvor ordren blev udført.

§4 Ordreudførelsespolitik
En virksomhed skal etablere og anvende effektive ordninger til at overholde § 3, stk. 1, herunder udarbejde og anvende en ordreudførelsespolitik.

Stk. 2 Ordreudførelsespolitikken skal for hver kategori af finansielle instrumenter indeholde oplysninger om de forskellige handelssteder, hvorigennem virksomheden udfører ordrer, og de faktorer, der påvirker valget af handelssted. Den pågældende politik skal som minimum indeholde oplysninger om de handelssteder, der sætter virksomheden i stand til løbende at opnå de bedste resultater ved udførelsen af kundeordrer.

Stk. 3 Virksomheden skal give sine kunder oplysninger om sin ordreudførelsespolitik. I oplysningerne skal der klart og på en for kunderne let forståelig måde gøres rede for, hvordan virksomheden udfører ordrer for kunden. Giver ordreudførelsespolitikken mulighed for, at virksomheden kan udføre kunders ordre uden om et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet, skal virksomheden oplyse dette over for virksomhedens kunder.

Stk. 4 Oplysningerne nævnt i stk. 3 skal gives via et varigt medium eller en hjemmeside i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

§5 En virksomhed skal indhente sine kunders forudgående samtykke til ordreudførelsespolitikken.

Stk. 2 Udfører virksomheden en kundes ordrer uden om et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet skal virksomheden forinden indhente kundens samtykke, enten i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion.

§6 En virksomhed skal på kundens anmodning redegøre for, at kundens ordrer er udført i overensstemmelse med ordreudførelsespolitikken.

§7 En virksomhed skal føre kontrol med, at virksomhedens ordninger og ordreudførelsespolitik fungerer efter hensigten, og virksomheden skal afhjælpe eventuelle mangler. Virksomheden skal navnlig regelmæssigt vurdere, om de handelssteder, der er en del af virksomhedens ordreudførelsespolitik, giver det bedst mulige resultat for virksomhedens kunder, eller om virksomhedens ordninger skal ændres på baggrund af bl.a. de offentliggjorte oplysninger nævnt i § 8.

Stk. 2 Virksomheden skal give meddelelse om enhver væsentlig ændring af ordreudførelsespolitikken til kunder, som virksomheden har et løbende kundeforhold med.

§8 En virksomhed, der udfører kundeordrer, skal en gang om året for hver kategori af finansielle instrumenter offentliggøre en oversigt over de fem mest anvendte handelssteder set i forhold til handelsvolumen i det foregående år med oplysninger om kvaliteten af de udførte ordrer.

profile photo
Profilside