Bilag 9

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)

 • Andre bilag

 • Bilag 1Indholdsfortegnelse
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. BUSSENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER
 • Bilag 42. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED BUSSER, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING
 • Bilag 97. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ
 • Bilag 108. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ

Formålet med undervisningen i de udvidede øvelser er at give eleven færdighed i sikkert og hensynsfuldt, samt på en energi- og miljørigtig måde, at tilpasse kørslen til de skiftende risikoforhold og faremuligheder samt gældende færdselsregler på forskellige typer veje med forskellig trafiktæthed under udførelsen af alle normalt forekommende manøvrer.

Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. De enkelte øvelser/manøvrer skal gennemføres med en bus, der opfylder bestemmelserne til bus, kategori D, i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

Øvelserne/manøvrerne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse/manøvre. Det vil svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene.

Køreuddannelsen til kategori D forudsætter, at eleverne har kørekort til kategori B og dermed nogen kørselserfaring.

Derfor anses det ikke for påkrævet at øve hver manøvre særskilt som i køreuddannelsen til kategori B. De følgende øvelser er derfor sammensat af flere manøvrer.

Lærervejledningen til undervisningsplanen beskriver krav til øvelsesstrækninger til de enkelte øvelser.

Da køreuddannelsen til kategori B anses for grundlæggende for uddannelsen til kategori D, er der i delmålene for de udvidede øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med bus. Ud over dette skal undervisningen i fornødent omfang omfatte repetition af delmålene i manøvrer på vej for køreuddannelsen til kategori B.

Øvelse 1

Øvelsen omfatter følgende manøvrer:

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant.

7.2 Placering under ligeudkørsel.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning.

7.5 Vending og baglænskørsel.

7.13 Højresving i kryds (mindre veje).

7.14 Venstresving i kryds (mindre veje).

Hovedmål

Eleven skal lære øvelsens manøvrer. Eleven skal lære at orientere sig grundigt bagud ved hjælp af spejle og fremad og til siderne i nødvendigt omfang.

Eleven skal endvidere lære at bakke og bedømme bussens længde og herunder især være opmærksom på, at andre trafikanter og genstande kan overses på grund af de vanskeligere orienteringsmuligheder.

Delmål

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant

7.1.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under igangsætning og standsning:

1) Modparter er hovedsageligt bagfrakommende biler og motorcykler.

7.1.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved igangsætning og standsning ved kørebanekant:

1) Begrænsede orienteringsmuligheder fra førerpladsen på grund af blinde vinkler og manglende mulighed for direkte orientering bagud ved hoveddrejning.

2) Fejlbedømmelse af bagfrakommendes hastighed og afstand, især ved brug af konvekse spejle, samt bagfrakommendes eventuelle villighed til at give plads.

3) Ringe accelerationsevne.

4) Behov for stor manøvreplads.

7.1.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved igangsætning og standsning og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Kørende og gående, der kan være skjult i blinde vinkler.

2) Snæver manøvreplads, der kræver særlig opmærksomhed mod flere ting samtidigt.

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved igangsætning, som anført under indledende øvelser på vej, afsnit 2.3 »Igangsætning og standsning ved kørebanekant«.

7.1.4 Manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.1.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.1.5 Lovbestemmelser og forhold

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Man skal altid give tegn ved igangsætning fra vejkant.

2) Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra bremsningen påbegyndes, og indtil bilen står stille.

3) Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man træder på bremsepedalen.

4) Bremselængden vil ved fordobling af hastigheden blive firedoblet.

7.2 Placering under ligeudkørsel

7.2.1 Kendskab til ulykker

Ulykker vedrørende placering opgøres ikke særskilt, men under manøvrer, hvori placering indgår, fx møde, overhaling og svingning.

7.2.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved placering under ligeudkørsel:

1) Fejlbedømmelse af bussens bredde med risiko for at komme for tæt på trafikanter i vejsiden eller køre ud i blød rabat mv.

2) Fejlbedømmelse af bussens højde ved kørsel under broer mv.

3) Risiko for, at bussen kommer ud over vejkanten på grund af førerens uopmærksomhed.

7.2.3-7.2.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.2.3-7.2.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

7.3.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved eneulykker:

1) Der sker en del eneulykker med busser. De hænger blandt andet sammen med for høj hastighed efter forholdene, men ikke nødvendigvis særlig høj hastighed, idet mange ulykker sker ved en hastighed omkring 20-40 km/t.

2) Sygdom eller medicin gør sig gældende ved enkelte eneulykker.

3) Andre omstændigheder af betydning for eneulykkerne er mørke og glat eller fedtet føre.

4) Der sker ca. lige mange eneulykker med busser på veje i og uden for byerne. Uden for byerne sker lidt mere end hver anden ulykke på lige vejstrækninger og hver femte i vejsving.

5) Ved mange eneulykker kommer bussen ud over vejkanten i højre side, og i hver femte eneulykke vælter bussen.

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved eneulykker:

1) Tendens til at undervurdere egen hastighed samt vejsvings skarphed.

2) Bussers ringere køreegenskaber end fx personbilers, idet højt placeret opbygning medfører højt tyngdepunkt og dermed nedsat stabilitet og risiko for væltning under svingning og kørsel gennem vejsving.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.3.3-7.3.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende orienterings- og manøvrefærdigheder ved valg af hastighed:

1) Se efter bump. Køre væsentligt langsommere end den på stedet gældende eller angivne hastighed.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.3-7.3.4 i undervisningsplan for kategori B, bortset fra kørsel på stejlere bakker og gennem skarpere vejsving, der indgår i øvelse 3 »Kørsel uden for tættere bebygget område«.

7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser vedrørende hastighed:

1) Busser, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, følger reglerne for almindelig personbil.

2) Busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, må normalt højst køre 80 km/t, også på motorvej og motortrafikvej. Det samme gælder for ledbusser.

3) Busser, der er godkendt og registreret som Tempo 100-busser, må køre 100 km/t på motorvej. Godkendt Tempo 100-bus skal have Tempo 100-mærke.

4) Busser må i tættere bebygget område følge eventuel højere lokal hastighedsgrænse end 50 km/t. Det samme gælder for ledbusser.

5) Busser med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj må i tættere bebygget område, bortset fra motorveje og motortrafikveje, på strækninger med højere lokal hastighedsgrænse følge den skiltede hastighed op til højest 80 km/t.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.4.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under vognbaneskift og sammenfletning:

1) Modparter er langt overvejende bilister.

7.4.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved vognbaneskift og sammenfletning:

1) Begrænsede orienteringsmuligheder på grund af de blinde vinkler.

7.4.3-7.4.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.4.3-7.4.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.5 Vending og baglænskørsel

7.5.2 Kendskab til risikoforhold

Repetition af delmålene i 7.5.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.5.3-7.5.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske orienterings- og manøvrefærdigheder ved baglænskørsel som beskrevet under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving om hjørner« og afsnit 2.5 »Baglænskørsel med målbremsning«.

7.13 Højresving i kryds

7.13.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under højresving i kryds:

1) Der sker en del ulykker under højresving i kryds.

2) Ved omkring halvdelen af ulykkerne er modparten en cykel eller en knallert, der befinder sig på bussens højre side, og som føreren af bussen klemmer eller svinger ind foran. Mange af cyklisterne befinder sig ved bussens højre forhjørne, når bussen påbegynder svingningen. Mange af den slags ulykker sker i lysregulerede kryds med cykelsti, hvor bussen svinger for grønt lys.

3) Hver 5. ulykke sker ved sammenstød med krydsende biler, cykler og motorcykler. I disse tilfælde har bussen som regel ikke overholdt sin vigepligt.

4) Nogle ulykker sker ved påkørsel af fodgængere, der krydser den kørebane, bussen svinger ind på.

5) Enkelte ulykker sker ved, at en bagfrakommende bil påkører bussen, der sætter hastigheden ned eller standser i forbindelse med svingningen til højre.

7.13.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved højresving:

1) For høj hastighed før og under svingningen, så orienteringen bliver mangelfuld.

2) Mangelfuld orientering om bagfrakommende cyklister og knallertkørere på højre side af bussen.

3) Tendens til fejlagtigt at opfatte grønt lys som tegn på fri bane til højresving.

4) Fejlagtig bedømmelse af krydsende færdsels hastighed og afstand fra krydset.

5) Mangelfuld eller forkert orientering efter bagfrakommende cyklister og knallertkørere samt fodgængere, der kommer ud i det lysregulerede kryds, efter der har været grønt i nogen tid.

6) Mangelfuld bedømmelse af fri manøvreplads i forhold til modkørende og bagfrakommende, især hvis bussen har stort overhæng bagtil, og svingningen skal foretages ind på en smal vej.

7) For høj hastighed under svingningen, så bussen kommer over i modkørendes vognbane på den vej, der svinges ind på.

8) Mangelfuld orientering om krydsende fodgængere på vejen, der svinges ind på.

9) Baglæns højresving fra mindre til mere befærdet vej.

10) Busser med stort overhæng kan udgøre en risiko for påkørsel af overhalende.

7.13.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved højresving og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Eventuelle cyklister og knallertkørere, der holder ved stoplinen på højre side af bussen.

2) Eventuelt bagfrakommende cyklister og knallertkørere på højre side af bussen på kørebanen eller cykelstien.

3) Eventuelle cyklister, knallertkørere og fodgængere, der kommer ud i det lysregulerede kryds, efter der har været grønt lys i nogen tid.

4) Tegn på, at fodgængere vil krydse den kørebane, der svinges ind på.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.13.3 i undervisningsplan for kategori B.

Eleven skal beherske orienteringsfærdigheder ved højresving, som anført under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving om hjørner« og afsnit 2.2.3 »Anvendelse af spejle«, samt følgende:

5) Ved fremkørsel mod kryds orientere sig grundigt gennem ruder og i spejle (og ved hjælp af eventuelt kamera, sensorer mv.) efter cyklister og knallertkørere, der ligeledes er på vej frem mod krydset.

6) Fortsat holde sig orienteret gennem ruder og i spejle (og ved hjælp af eventuelt kamera, sensorer mv.) om eventuelle cyklister og knallertkørere til højre for bussen, mens man holder for rødt lys.

7) Orientere sig grundigt om færdsel og andre hindringer også ved fremkørsel for grønt lys.

8) Eventuelt standse op før krydsning af cyklisternes bane for at give sig ekstra tid til orientering.

9) Bedømme pladsforholdene til manøvrens udførelse, herunder kørebanens bredde og trafiktætheden med henblik på eventuel anvendelse af tilstødende vognbane eller overskridelse af vejmidte på den vej, man kommer fra eller skal svinge ind på.

10) Orientere sig i venstre spejl

11) Bedømme bagfrakommendes hastighed, afstand og hensigt.

12) Orientere sig om krydsende fodgængere og modkørende på den vej, der svinges ind på.

7.13.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske manøvrefærdigheder ved forlæns og baglæns højresving, som anført under indledende øvelser på vej, afsnit 2.4 »Højresving om hjørner«, samt følgende:

1) Hvor højresving udføres ved først at trække til venstre på kørebanen, skal denne manøvre udføres i god afstand fra sidevejen med efterfølgende tegngivning til højresving.

2) Foretage højresvinget med passende lav hastighed og eventuelt standse op før krydsning af cyklisternes bane for at give sig tilstrækkelig tid til grundig orientering.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.13.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.14 Venstresving i kryds

7.14.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under venstresving i kryds:

1) Der sker mange ulykker under venstresving i kryds.

2) En stor del af ulykkerne sker ved, at bagfrakommende biler og cykler påkører bussen, der sætter hastigheden ned eller standser i forbindelse med svingningen eller begynder at svinge.

3) En ligeså stor del af ulykkerne, fordi bussen svinger til venstre ind foran en modkørende bil, der skal ligeud i krydset.

4) En del ulykker sker ved påkørsel af krydsende færdsel. Her er det i langt de fleste tilfælde bussen, der har ubetinget vigepligt. De fleste modparter er krydsende biler, men cykler og knallerter forekommer også i en del tilfælde.

5) Der sker også ulykker ved påkørsel af fodgængere, der krydser den kørebane, som bussen svinger ind på.

7.14.2 Kendskab til risikoforhold

Repetition af delmålene i 7.14.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.14.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved venstresving i kryds:

1) Orientere sig i højre spejl.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.14.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.14.4 Manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.14.4 i undervisningsplan for kategori B.

Øvelse 2

Øvelsen omfatter følgende manøvrer:

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.7 Møde.

7.8 Kørsel foran eller efter andre.

7.11 Fremkørsel mod kryds.

7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds.

7.14 Venstresving i kryds.

7.15 Kørsel i rundkørsel.

Hovedmål

Eleven skal gradvis lære de mere krævende manøvrer, men på dette trin i uddannelsen under forholdsvis enkle og ukomplicerede vej- og færdselsforhold. Øvelsen gennemføres derfor fortrinsvis på mindre befærdede veje.

Der skal dog lægges vægt på en omhyggelig udførelse af alle anførte orienterings- og manøvrefærdigheder, også som forberedelse til den senere kørsel under mere komplicerede forhold.

Delmål

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.6.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under kørsel forbi holdende og gående mv.:

1) Nogle af ulykkerne er direkte påkørsel af en holdende personbil eller lastbil som regel i vejens højre side.

2) Andre modparter er fodgængere, der træder ud på kørebanen i enten højre eller venstre side af vejen, fx skjult af et holdende køretøj.

7.6.2 Kendskab til risikoforhold

Repetition af delmålene i 7.6.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.6.3-7.6.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.6.3-7.6.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.7 Møde

Frontalkollisioner er den uheldstype, der medfører de største konsekvenser i forbindelse med ulykker med busser, og derfor er det vigtigt at lære eleven at være opmærksom på mulighederne for at undgå disse ulykker.

Eleven skal lære at være opmærksom og forudseende samt lære vigtigheden af at efterleve hastighedsbegrænsningerne.

7.7.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved mødeulykker:

1) Der sker mange ulykker i forbindelse med møde, ofte på smalle, 2-sporede veje.

2) Omkring halvdelen af ulykkerne sker som frontal kollision med modkørende i bussens vognbane.

3) Omkring halvdelen af ulykkerne sker som frontal kollision med modkørende midt på kørebanen eller i de modkørendes vognbane.

4) Modparterne er først og fremmest person- og varebiler.

5) En mindre del af ulykkerne sker i forbindelse med en modparts overhaling.

6) De fleste mødeulykker med busser sker uden for byer og ca. halvdelen i glat føre med sne eller is på vejen eller i usigtbart vejr.

7.7.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved møde:

1) Bussens forholdsvis store bredde, der øger risikoen for mødeulykker på smalle veje.

2) Bussens størrelse, som ved højere hastighed frembringer kraftigt vindtryk og i læ i sidevind, hvorved modkørendes styring eller kurs påvirkes.

3) Bussens almindelige retningsstabilitet under skarpere svingning.

4) Større busser kan alene ved størrelsen og motorlarmen virke skræmmende.

5) Længere tids monoton kørsel kan medføre, at opmærksomhedsniveauet falder.

6) Træthed, sygdom, betjening af apparater, anvendelse af mobiltelefon/samtaleanlæg eller lignende går ud over opmærksomhedsniveauet.

7) For høj hastighed i forhold til kørebanens bredde eller eventuelt nedsat vejgreb.

8) Buschaufførens manglende overholdelse af hastighedsgrænserne.

7.7.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved møde og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Forudse, at modkørende, der har en usikker eller slingrende kørsel, kan overskride vejmidten.

2) Indsnævret kørebane, vejsving og bakker forude.

3) Vejrforhold og især glat eller fedtet føre, der kan bevirke, at modkørende eller man selv kommer over vejens midte.

4) Hindringer, herunder også langsomt kørende og gående i egen kørebanehalvdel, samt bredden af den frie kørebane til venstre for hindringen.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.7.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.7.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved møde:

1) Nedsætte hastigheden og give signal samt trække så langt til højre som muligt, hvis modkørende på kritisk vis kommer over i bussens vognbane. Tilsvarende gælder, hvis en modkørende under overhaling befinder sig i ens egen vognbane.

2) Hvis man bliver overhalet og kan se, at der er ved at opstå en faresituation på grund af modkørende, skal man afhjælpe faresituationen, eventuelt ved at bremse.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.7.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.7.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.7.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.8 Kørsel foran eller efter andre

7.8.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under kørsel foran eller efter andre:

1) Der sker mange ulykker ved kørsel foran eller efter andre.

2) Modparterne er som regel person- eller varebiler, men i nogle tilfælde lastbiler eller busser og i en del tilfælde 2-hjulede trafikanter.

3) I omkring halvdelen af ulykkerne påkører bussen en forankørende bil, der har nedsat hastigheden eller holder stille (fx fordi bilisten skal svinge).

4) Ved de øvrige ulykker påkøres bussen bagfra.

5) Nogle ulykker sker i usigtbart vejr eller dårligt føre.

7.8.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel foran eller efter andre:

1) Bussens blinde vinkler bagud gør det vanskeligt for føreren at orientere sig om bagvedkørende, der er tæt på.

2) Bussens ringere bremseevne giver risiko for påkørsel af forankørende, der pludselig nedsætter hastigheden eller bremser.

3) Længere tids monoton kørsel kan medføre, at opmærksomhedsniveauet falder.

7.8.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved kørsel foran eller efter andre og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Bagvedkørende, der er tæt på, fordi de afventer overhalingsmulighed eller fortryder påbegyndt overhaling og trækker ind bag ved bussen igen.

2) Overhalingsmulighed forude for bagvedkørende (fx ophør af vejsving eller passage af bakketop) efter kørsel over en længere strækning uden overhalingsmulighed.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.8.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.8.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved kørsel foran eller efter andre:

1) I god tid forberede manøvrer og ved tegngivning eller ændring af hastighed og placering tydeliggøre hensigten, idet bagvedkørende kan være tæt på eller skjult i blinde vinkler.

2) Hjælpe bagvedkørende til overhaling, når forholdene tillader det, ved at trække så langt til højre som muligt og eventuelt nedsætte hastigheden, men undlade at vinke bagvedkørende frem.

3) Holde tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste tilfælde svare til 2-3 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens rutine og færdselsforholdene.

4) Øge afstanden til den forankørende, hvis vej- og færdselsforholdene, vejret eller føret gør det nødvendigt.

5) Uden for tættere bebygget område skal der holdes så stor afstand til forankørende, at bagfrakommende, der vil overhale, har plads nok til at trække ind foran.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.8.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.8.5 Lovbestemmelser og andre forhold

Eleven skal kunne angive følgende forhold:

1) Der skal holdes tilstrækkelig sikkerhedsafstand til forankørende. Dette vil i de fleste tilfælde svare til ca. 2-3 sek. tidsafstand i normalt føre afhængigt af førerens rutine og færdselsforholdene.

7.11 Fremkørsel mod kryds

7.11.1 Kendskab til ulykker

Ulykker vedrørende fremkørsel mod kryds opgøres ikke særskilt, men under manøvrer i kryds, hvor fremkørslen indgår, fx ligeudkørsel og svingning i kryds.

7.11.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved fremkørsel mod kryds:

1) Manglende hensyn til bussens ringere bremseevne ved valg af hastighed.

2) For høj hastighed ved fremkørsel mod lysreguleret kryds, især under hensyn til placering af passager og bagage/gods.

7.11.3-7.11.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.11.3-7.11.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.12 Ligeudkørsel i kryds

7.12.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under ligeudkørsel i kryds:

1) Der sker særlig mange ulykker under ligeudkørsel i kryds.

2) Lidt over en tredjedel af ulykkerne sker i et lysreguleret kryds, og ved hver fjerde af disse ulykker er bussen kørt over for rødt lys.

3) Ved ulykkerne i kryds uden lysregulering har modparten haft vigepligt i størsteparten af tilfældene og føreren af bussen i en mindre del af tilfældene.

4) Modparterne er først og fremmest person- og varebiler, men også mange cykler og knallerter og en del krydsende fodgængere.

5) De fleste modparter er ligeudkørende i næsten lige stort antal fra højre eller venstre side. Her er førere af busser mest tilbøjelige til at tilsidesætte vigepligten over for dem, der kommer fra højre side.

6) Andre modparter er modkørende, især biler, der svinger til venstre uden at holde tilbage for bussen. For busser sker disse ulykker ofte i lysregulerede kryds.

7.12.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved ligeudkørsel i kryds:

1) Tendens til at køre på egen styrke over for svagere modparter og derfor undlade at opfylde egen vigepligt.

2) Bussens længde samt ringe accelerationsevne, der i forbindelse med fejlbedømmelse af krydsendes hastighed øger risikoen for kollision, især ved fremkørsel efter standsning.

3) For høj hastighed og for ringe opmærksomhed mod sidevejene ved kørsel i kryds, hvor sidevejene har vigepligt.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.12.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.12.3-7.12.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.12.3-7.12.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.13 Højresving i kryds og

7.14 Venstresving i kryds

Der henvises til øvelse 1.

7. 15 Kørsel i rundkørsel

7.15.1 Kendskab til ulykker

Repetition af delmålene i 7.15.1 i undervisningsplan for kategori B.

7.15.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel i rundkørsel:

1) Fejlbedømmelse af rundkørslens udformning og dermed den nødvendige svingnings skarphed, hvorved tilkørselshastigheden ofte vælges for høj.

2) For høj hastighed ved indkørsel i rundkørslen medfører stor risiko for væltning og i glat og fedtet føre stor risiko for udskridning med efterfølgende væltning.

3) For høj hastighed i selve rundkørslen medfører forstærket krængning med øget risiko for væltning, især under kørsel med høje busser.

4) For høj hastighed eller for tidlig acceleration ved udkørsel af rundkørslen medfører ligeledes øget risiko for væltning.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.15.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.15.3 Orienteringsfærdigheder

Repetition af delmålene i 7.15.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.15.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved kørsel i rundkørsel:

1) Tilpasse hastigheden gennem rundkørslen i forhold til bussens opbygning samt placering af passagerer og bagage.

2) Placere sig hensigtsmæssigt under hensyntagen til rundkørslens udformning enten som anført i 7.15.4 i undervisningsplan for kategori B, eller så langt til højre som muligt, uanset hvilken vej rundkørslen skal forlades ad samt tilpasse hastigheden gennem rundkørslen i forhold til bussens opbygning samt placering af passagerer og bagage/gods.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.15.4 i undervisningsplan for kategori B.

Øvelse 3 (Kørsel uden for tættere bebygget område)

Øvelsen omfatter især følgende manøvrer:

7.2 Placering under ligeudkørsel.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.

7.7 Møde.

7.8 Kørsel foran eller efter andre.

7.9 Overhaling.

Hovedmål

Eleven skal lære målrettet, jævn kørsel over længere strækninger med nødvendig tilpasning af placering og hastighed efter skiftende færdsels- og vejforhold.

Manøvrerne er hovedsagelig repetition fra øvelse 1 og 2, men skal nu gennemføres under mere krævende forhold, der gør det muligt at undervise eleven i alle manøvrernes delmål. Desuden skal eleven lære at overhale andre kørende i videst muligt omfang samt lære at reagere hensigtsmæssigt, når eleven selv overhales.

Delmål

7.2 Placering under ligeudkørsel

Der henvises til øvelse 1.

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

Der henvises til øvelse 1 suppleret med følgende:

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel i skarpere sving:

1) En bus med højt karrosseri har øget risiko for at vælte.

7.3.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved valg af hastighed og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Vejsving eller bakker der nedsætter oversigten og skjuler eventuelle hindringer, herunder langsommere kørende samt gående.

2) Skarpe vejsving, der kræver nedsat hastighed på grund af vejgrebet eller køretøjets opbygning.

Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder med henblik på valg af hastighed:

3) Se efter bagfrakommende, især tunge køretøjer, der accelererer umiddelbart før kørsel op ad bakke.

4) Se efter bagvedkørende, der eventuelt accelererer ned ad bakke.

5) Bedømme bakkers stejlhed for korrekt tidspunkt til gearskift eller brug af eventuel motorbremse eller hjælpebremse (retarder).

6) Bedømme vejsvings skarphed for korrekt valg af hastighed og gear.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.3.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder med henblik på at tilpasse hastigheden efter forholdene:

1) Vælge korrekt tidspunkt for skift til lavere gear ved kørsel op ad bakke.

2) Vælge passende gear på korrekt tidspunkt til kørsel ned ad bakke, afhængigt af bakkens stejlhed og længde, og brug af eventuel motorbremse eller hjælpebremse (retarder).

3) Undlade vedvarende bremsning ned ad bakke over længere strækning.

4) Vælge passende hastighed og gear på korrekt tidspunkt før vejsving, afhængigt af svingets skarphed og eventuel placering af passager og bagage/gods.

5) Foretage blød ratbetjening under kørsel gennem vejsving af hensyn til passagerer mv.

6) Accelerere let ved udkørslen af svinget, samtidig med at bussen rettes op.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.3.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv.,

7.7 Møde og

7.8 Kørsel foran eller efter andre

Der henvises til øvelse 2.

7.9 Overhaling

7.9.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under overhaling:

1) Når der sker ulykker med busser under overhaling, er modparten i de fleste tilfælde selve det overhalede køretøj og oftest en cykel, en knallert eller en bil.

2) Kun i enkelte tilfælde er der tale om modkørende som modparter.

3) De fleste ulykker med overhalende busser sker inden for tættere bebygget område. Modparterne er især cykler og biler.

7.9.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved overhaling:

1) For høj hastighed og for lille sideafstand til cyklister og knallertkørere frembringer kraftigt vindtryk eller læ i sidevind. Dette kan påvirke cyklister og knallertkøreres styring eller kurs.

2) Fejlbedømmelse af bussens bredde med risiko for at komme for tæt på overhalede cyklister og knallertkørere.

3) Fejlbedømmelse af bussens længde med risiko for at trække for tidligt ind foran den overhalede, især cyklister og knallertkørere.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.9.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af følgende færdselstavler:

1) »Overhaling forbudt« (C 51) forbyder overhaling af andre køretøjer end 2-hjulede cykler og tohjulede små knallerter. Forbuddet kan ved undertavle indskrænkes til kun at gælde bestemte køretøjer, fx bus og bus med påhængskøretøj.

2) »Ophør af overhalingsforbud« (C 53).

I øvrigt repetition af delmålene i 7.9.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.9.4-7.9.5 Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt

Repetition af delmålene i 7.9.4-7.9.5 i undervisningsplan for kategori B.

Vedrørende undervisning i hensigtsmæssig reaktion, når man som fører af bus selv overhales, henvises til øvelse 2, afsnit 7.8 »Kørsel foran eller efter andre«.

Øvelse 4

Øvelsen omfatter:

7.16 Kørsel på motorvej.

Hovedmål

Eleven skal lære den mere krævende orienterings- og manøvrefærdighed, som er nødvendig på grund af motorvejes særlige udformning og motorvejstrafikkens særlige karakter.

Kørsel på motorvej er obligatorisk, hvor en dobbelt undervisningstime tillader kørsel både frem og tilbage til motorvejen og kørsel på selve motorvejen. I andre tilfælde må kørelæreren sammen med eleven grundigt undersøge mulighederne for at komme på motorvej ved forlænget undervisningstid eller ved at danne hold med flere elever, der skiftes til at køre.

Hvor forholdene helt udelukker kørsel på motorveje, har kørelæreren en særlig forpligtigelse til at gennemføre øvelser i tilkørsel med sammenfletning til en større vej, hvor højere hastighed er tilladt.

Delmål

7.16 Kørsel på motorvej

7.16.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker på motorvej:

1) De fleste ulykker med busser på motorvej sker ved indhentning af forankørende biler eller ved, at bussen indhentes og påkøres af bagfrakommende.

2) Der sker også ulykker i forbindelse med bussers vognbaneskift eller sammenfletning, herunder til- og frakørsel til motorvej.

3) Mere sjældne er eneulykker og ulykker i forbindelse med overhaling.

7.16.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved kørsel på motorvej:

1) Vanskeligheder med at bedømme afstand til andre kørende samt bedømme ens egen og andres hastighed, især ved indhentning.

2) Vanskeligheder med orienteringen, især på grund af de blinde vinkler.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.16.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.16.3-7.16.4 Orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.16.3-7.16.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.16.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) På motorvej med tre eller flere vognbaner i samme færdselsretning må busser med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons og vogntog, hvis længde overstiger 7 m, kun køre i en af de to vognbaner længst til højre. Reglen gælder dog ikke ved vejforgrening eller ved forberedelse af venstresving ved motorvejs ophør.

2) På motorvej må busser med registreringspligtigt påhængskøretøj og busser med tilladt totalvægt over 3,5 tons højst køre 80 km/t. Busser, der er godkendt og registreret som Tempo 100-busser, må køre 100 km/t på motorvej.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.16.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.16.6 Kørsel på motortrafikvej

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelse:

1) På motortrafikvej må busser og busser med registreringspligtig påhængskøretøj højst køre 80 km/t.

Øvelse 5

Øvelsen omfatter følgende manøvrer:

7.11 Fremkørsel mod kryds.

7.12 Ligeudkørsel i kryds.

7.13 Højresving i kryds.

7.14 Venstresving i kryds.

7.15 Kørsel i rundkørsel.

7.17 Kørsel ved siden af andre.

Hovedmål

Eleven skal lære at udføre alle manøvrer i vejkryds under så vanskelige færdselsforhold som muligt og i så mange forskellige typer vejkryds som muligt. Øvelsen skal gennemføres på veje med flere vognbaner i samme kørselsretning og om muligt i større rundkørsler.

Øvelsen skal gennemføres i tæt trafik.

Delmål

7.11 Fremkørsel mod kryds, og

7.12 Ligeudkørsel i kryds

Der henvises til øvelse 2.

7.13 Højresving i kryds og

7.14 Venstresving i kryds

Der henvises til øvelse 1.

7.15 Kørsel i rundkørsel

Der henvises til øvelse 2.

7.17 Kørsel ved siden af andre

7.17.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under kørsel ved siden af andre:

1) Der sker en del ulykker med busser under kørsel ved siden af andre.

2) Modparterne er hyppigst medkørende biler, cykler og knallerter, der svinger til venstre ind foran bussen i kryds eller pludselig vender fra højre vejkant.

3) Andre modparter er især biler, cykler og knallerter, der trækker ind mod eller »klemmer« sig ind på bussen på venstre eller højre side.

7.17.2-7.17.4 Risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.17.2-7.17.4 i undervisningsplan for kategori B.

Øvelse 6

Øvelsen omfatter:

7.18 Standsning og parkering.

Hovedmål

Eleven skal lære at udføre mere krævende parkeringsmanøvrer.

Øvelsen kan gennemføres på samme sted som de indledende øvelser. På stedet må passende afmærkning af parkeringsbåse mv. kunne foretages. Øvelsen fortsættes herefter under normale færdselsforhold i industrikvarter, på havnepladser eller i byområder med mulighed for forlæns- og baglænskørsel ad smalle tilkørsler, gennem porte, eller lignende. Eleven skal lære, at parkerede busser kan være en medvirkende årsag til uheld.

Delmål

7.18 Standsning og parkering

7.18.1-7.18.2 Kendskab til ulykker og til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved standsning og parkering:

1) Ukritisk standsning og parkering med store busser uden tilstrækkeligt hensyn til andres orienteringsmuligheder og sikkerhed. Dette gælder især i mørke og usigtbart vejr.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.18.1-7.18.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.18.3 Orienteringsfærdigheder

Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder:

1) Bedømme, om den henstillede bus vil frembyde nogen risiko eller væsentlig hindring for den øvrige færdsel.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.18.3 i undervisningsplan for kategori B.

7.18.4 Manøvrefærdigheder

Eleven skal beherske følgende færdigheder ved standsning og parkering:

1) Parkere ved forlæns og baglæns indkørsel i parkeringsplads ca. 3,5-4 m bred, vinkelret på kørselsretningen.

2) Parkere ved baglæns indkørsel til vejkant i »parkeringslomme« (ca. 20 m lang). Højre hjulpar skal være ca. 30 cm fra vejkanten.

3) Standse og parkere langs kantsten (højst 20 cm fra vejkant, kantsten eller lignende) med henblik på sikker på- og afstigning af passagerer.

4) Udføre baglæns parkering mod markeret mål, som anført i afsnit 2.5 »Baglænskørsel med målbremsning«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.18.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.18.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Busser med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg må hverken standse eller parkere på fortovet.

2) Åbning af døre, på- eller afstigning og på- eller aflæsning skal finde sted på en sådan måde, at der ikke opstår fare eller unødig ulempe.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.18.5 i undervisningsplan for kategori B.

Øvelse 7

Øvelsen omfatter:

7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt.

7.20 Kørsel i tunnel.

7.21 Kørsel ved letbane

Hovedmål

Eleven skal lære at udføre de hidtil indlærte manøvrer under de vanskeligere orienteringsforhold, der opstår i mørke, særlig med vægten lagt på øvelse 3 og 5. Øvelsen skal henlægges til tidsrummet fra 1 time efter solnedgang til 1 time før solopgang og gennemføres på strækninger i og uden for bymæssig bebyggelse med god og mindre god belysning samt på helt mørke veje med sving og bakker.

Eleven skal endvidere lære at køre i tunnel, hvor orienterings- og manøvrefærdigheder er mere krævende på grund af tunnelers særlige udformning og trafikkens særlige karakter. Eleven skal endvidere lære om afmærkninger på kørebanen og om færdselstavler, der har betydning ved kørsel i tunnel.

Kørsel i tunnel er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader kørsel både frem og tilbage til tunnelen og kørsel i tunnelen.

Der skal anvendes en af følgende tunneler:

1. Tårnbytunnelen.

2. Frederikssundsvejstunnelen.

3. Englandsvejstunnelen.

4. Guldborgsundtunnelen.

5. Limfjordstunnelen.

Hvis der ikke skal køres i tunnel, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved kørsel i tunnel.

Eleven skal desuden lære at køre i trafikken, hvor orienterings- og manøvrefærdigheder er mere krævende på grund af letbaners særlige udformning og trafikkens særlige karakter.

Kørsel ved letbane er obligatorisk, hvor en undervisningslektion af mindst 45 minutters varighed tillader kørsel både frem og tilbage til letbanen og kørsel ved letbanen.

Der skal anvendes en af følgende letbaner:

1. Århus Letbane.

2. Odense Letbane (fra 2021)

Hvis der ikke skal køres ved letbane, skal der i stedet i teorilokalet undervises i de praktiske færdigheder ved kørsel ved letbane.

Delmål

7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

7.19.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved ulykker under kørsel i mørke:

1) Der sker en del ulykker med busser i mørke. Mørkeulykker med busser sker oftest på veje med vejbelysning.

2) De fleste modparter er biler, men også i mange tilfælde fodgængere, cykler, knallerter og motorcykler.

7.19.2 Kendskab til risikoforhold

Repetition af delmålene i 7.19.2 i undervisningsplan for kategori B.

7.19.3-7.19.5 Orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal beherske følgende manøvrefærdighed:

1) Udføre baglæns højresving om hjørne, som anført i afsnit 2.4 »Højresving om hjørner«.

I øvrigt repetition af delmålene i 7.19.3-7.19.5 i undervisningsplan for kategori B.

7.20 Kørsel i tunnel

7.20.2-7.20.4 Kendskab til risikoforhold samt orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.20.2-7.20.4 i undervisningsplan for kategori B.

7.21 Kørsel ved letbane

7.21.2-7.21.4 Kendskab til risikoforhold, samt orienterings- og manøvrefærdigheder

Repetition af delmålene i 7.21.2-7.21.4 i undervisningsplan for kategori B.