14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Bornholmstrafikken A/S

Lov nr. 1075 af 17. december 2002

Denne konsoliderede version af lov om Bornholmstrafikken A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Bornholmstrafikken A/S

§1 Trafikministeren bemyndiges til efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg at stifte et aktieselskab ved navn Bornholmstrafikken A/S, hvis aktiekapital tegnes af staten. Aktiekapitalen indbetales som nærmere fastsat i åbningsbalancen, herunder ved indskud af hele eller dele af statsvirksomheden Bornholmstrafikkens aktiver og passiver.

Stk. 2 Selskabets formål er at drive rederivirksomhed. Selskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomheden.

Stk. 3 Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Stk. 4 Stiftelsen kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

§2 Bornholmstrafikken A/S overtager ved stiftelsen samtlige rettigheder og forpligtelser vedrørende den indskudte virksomhed.

Stk. 2 Tinglysning og registrering af selskabets rettigheder og forpligtelser kan ske på grundlag af denne lov.

§3 For lønmodtagere ansat i statsvirksomheden Bornholmstrafikken på tidspunktet for stiftelsen af selskabet finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse anvendelse.

§4 Trafikministeren bemyndiges til at sælge aktierne i Bornholmstrafikken A/S. Der kan tegnes medarbejderaktier.

Stk. 2 I tilfælde af, at selskabet ikke vinder det første gennemførte udbud af den samfundsbegrundede færgebetjening til og fra Bornholm, afhændes eller likvideres selskabet.

§5 Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§6 Lov nr. 272 af 23. maj 1973 om Bornholmstrafikken ophæves.

Stk. 2 Lov nr. 258 af 6. juni 1985 om tjenestemandsansættelser ved Bornholmstrafikken ophæves.

§7 De medlemmer af styrelsen i statsvirksomheden Bornholmstrafikken, som er beskikket efter indstilling fra personalerepræsentanterne i virksomhedens samarbejdsudvalg, indtræder ved stiftelsen af Bornholmstrafikken A/S i bestyrelsen herfor, og hvervet gælder, indtil medarbejderne har valgt medlemmer til selskabets bestyrelse. Dette valg skal finde sted senest 6 måneder efter stiftelsen af selskabet.

Stk. 2 Treårsreglen i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1. Ved beregning af ansættelsestiden efter aktieselskabslovens § 49, stk. 7, medregnes ansættelsestiden i statsvirksomheden Bornholmstrafikken.

§8 Bornholmstrafikken A/S tegner de for selskabet nødvendige forsikringer. Statens selvforsikringsordning gælder, indtil der er etableret anden forsikringsdækning.

§9 (Udeladt af Redaktionen).

profile photo
Profilside