14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Konfiskationsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse nr. 868 af 25. juni 2018

Denne konsoliderede version af konfiskationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Konfiskationsbekendtgørelsen

I medfør af § 73, stk. 4, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, og § 776, 1. og 6. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017, som ændret ved lov nr. 713 af 8. juni 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Der kan ske konfiskation af genstande og penge hos indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter straffuldbyrdelseslovens § 73. Bestemmelsen og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

Stk. 2 Sager om konfiskation behandles i forhold til den indsatte efter disciplinærstrafbekendtgørelsens §§ 5-9.

§2 Under behandlingen af en konfiskationssag kan kriminalforsorgsområdet tage de pågældende genstande eller penge i bevaring. Kriminalforsorgsområdet skal efter anmodning udstede en kvittering for modtagelsen.

Stk. 2 Genstande og penge, der tages i bevaring, skal snarest muligt indføres i den løbende fortegnelse, jf. § 5. Kriminalforsorgsområdet drager i øvrigt omsorg for, at de opbevares på en forsvarlig måde.

Stk. 3 Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for hittegods, som bliver fundet på kriminalforsorgens institutioners område.

§3 Konfiskerer kriminalforsorgsområdet ikke genstandene eller pengene, skal de straks tilbageleveres til ejeren, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Er ejeren indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, skal tilbagelevering ske i overensstemmelse med genstandsbekendtgørelsen.

Stk. 3 Genstandene eller pengene afleveres til politiet, hvis der

  • 1) er tale om hittegods, eller

  • 2) indgives anmeldelse om strafbart forhold til politiet i anledning af fundet af dem.

§4 Konfiskation sker til fordel for statskassen. Konfiskerede genstande kan nyttiggøres i institutionen.

§5 Kriminalforsorgsområdet fører en løbende fortegnelse over genstande og penge, som tages i bevaring eller konfiskeres.

§6 Afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, om konfiskation efter straffuldbyrdelseslovens § 73 af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal være iværksat inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 430 af 9. april 2015 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen) ophæves.

profile photo
Profilside