14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Licensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om medielicens

Denne konsoliderede version af licensbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Licensbekendtgørelsen

I medfør af § 69, stk. 2 og 3, § 69 a, stk. 2, § 69 b, stk. 4 og § 70 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019, og efter forhandling med social- og indenrigsministeren og tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes:

Kapitel 1

Medielicensens størrelse m.v.

§1 Efter radio- og fjernsynslovens § 69, stk. 1, skal der betales medielicens for apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden. Medielicens opkræves af DR, DR Licens.

Stk. 2 Ved apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, forstås

 • 1) tv-modtagere eller andre former for billedfremvisere,

 • 2) computere, mobiltelefoner, tablets eller andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der via apparatet er internetadgang, eller

 • 3) computere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger (tv-tunere).

§2 Medielicens udgør i 2020 halvårligt 676,50 kr. inkl. moms, svarende til 112,75 kr. inkl. moms månedligt. Medielicens udgør i 2021 halvårligt 309,50 kr. inkl. moms svarende til 51,58 kr. inkl. moms månedligt.

Stk. 2 Rykkergebyr gældende for såvel halvårlig som månedlig licensbetaling udgør 100,00 kr.

Stk. 3 Medielicens opgøres og betales for en 6-måneders periode forud, medmindre andet er aftalt, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 4 Medielicensen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Såfremt licensopkrævninger vedrører måneder, for hvilke der ikke er fastsat licensafgift, jf. stk. 1, betales medielicens med et beløb, der pr. måned svarer til afgiftssatsen det forudgående år. Når licensafgiften for det pågældende år er fastsat, foretager DR Licens en efterregulering.

§3 Betalingspligten
Betalingspligten påhviler indehaveren/brugeren, uanset om apparatet er ejet, lejet eller lånt. Hvis brugeren er en anden person end indehaveren, påhviler betalingspligten brugeren.

Stk. 2 Betalingspligten indtræder uanset den nærmere benyttelse af apparatet, herunder hvilken kanal, websted eller tjeneste indehaveren/brugeren af apparatet vælger.

Stk. 3 Betalingspligten indtræder uanset distributionsformen, antenneforholdene eller serverkapaciteten hos program- eller tjenesteudbydere.

Stk. 4 Betalingspligten indtræder dagen efter, at apparatet er erhvervet/ taget i brug.

§4 Betalingspligten bortfalder dagen efter, at besiddelsen af apparatet ophører, og DR Licens har modtaget afmelding, jf. § 14. Hvis der sker tilmelding igen efter mindre end 3 måneder, betales der også licens for den mellemliggende periode.

Kapitel 2

Medielicensens dækning mv.

§5 Medielicens betales af husstande for besiddelse af licenspligtige apparater, jf. § 1.

Stk. 2 En husstand omfatter i denne bekendtgørelse licensbetaleren, hans/hendes samlevende ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn uanset alder, såfremt disse er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse.

Stk. 3 En husstand, jf. stk. 2, omfatter endvidere licensbetalerens ægtefælle eller samlevende i ægteskabslignende forhold, der har folkeregisteradresse i botilbud og lignende oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service.

Stk. 4 Beboere i ældre- og handicapegnede boliger i henhold til lov om almene boliger m.v. samt beboere i kollegier og lignende betaler selvstændig medielicens, når de er i besiddelse af apparat(er) i egen bolig.

Stk. 5 Husstande, hvor alle beboere er under 18 år, betaler ikke medielicens uanset besiddelsen af licenspligtige apparater.

§6 Medielicens betales af husstande for besiddelse af licenspligtige apparater i:

 • 1) bolig(er),

 • 2) fritidsbolig(er),

 • 3) biler og

 • 4) både.

Stk. 2 Desuden dækker medielicensen besiddelse af apparater medbragt uden for hjemmet, jf. stk. 1, medmindre brugeren af apparatet har folkeregisteradresse uden for hjemmet og er fyldt 18 år.

§7 Beboere i botilbud og lignende oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service betaler medielicens for apparater i beboerens egen bolig, såfremt de har folkeregisteradresse i botilbuddet mv. og er fyldt 18 år, jf. § 6, stk. 2.

§8 Nedsættelser og fritagelser for medielicens
Apparater, jf. § 1, i lokaler i erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. er ikke licenspligtige. For apparater i lokaler, der samtidigt anvendes af en husstand, skal der betales medielicens jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2 Apparater som angivet i § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til brug uden for arbejdspladsen er ikke licenspligtige, såfremt apparaterne udelukkende anvendes af den ansatte til arbejdsrelaterede formål. DR kan kræve dokumentation for ovennævnte forhold af husstanden og af arbejdsgiveren.

§9 Apparater efter § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, som er stillet til rådighed af erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. i gæsteboliger og lignende, der vederlagsfrit stilles til rådighed til midlertidigt ophold, er ikke licenspligtige, medmindre indehaveren/brugeren af et licenspligtigt apparat er tilmeldt folkeregistret på den pågældende adresse. DR Licens kan kræve dokumentation for ovennævnte forhold af erhvervsvirksomheden, institutionen, foreningen mv.

§10 Pensionister er efter ansøgning til DR Licens berettiget til nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3 i lov om social pension eller § 29, stk. 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2 Nedsættelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

Stk. 3 Nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom.

Stk. 4 Skema til ansøgning om nedsættelse af medielicens fås i ansøgerens kommune samt på www.dr.dk/licens.

§11 Blinde og stærkt svagtseende personer er efter ansøgning til DR Licens berettiget til fritagelse for medielicens, såfremt de bor alene eller bor i husstande udelukkende med andre blinde eller stærkt svagtseende personer og/eller hjemmeboende børn uanset alder. Ved blinde og stærkt svagtseende forstås personer, som er medlem af Dansk Blindesamfund eller opfylder betingelserne for at blive medlem af Dansk Blindesamfund.

Stk. 2 Fritagelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

Stk. 3 Blinde og stærkt svagtseende personer, der er fritaget for medielicens i henhold til tidligere, nu ophævede bestemmelser, vil fortsat være fritaget for medielicens, jf. stk. 1.

Stk. 4 Beboere i boformer oprettet i henhold til §§ 109 og 110 i lov om social service er fritaget for licens, såfremt de er i besiddelse af licenspligtige apparat(er).

§12 Diplomatiske og konsulære repræsentationers egne statsborgere er fritaget for medielicens. Andre udenlandske statsborgere, der er tilknyttet internationale organisationer, med hvilke der er indgået en værtsaftale med Danmark, er ligeledes fritaget for licens.

Stk. 2 Det er en betingelse for fritagelse efter stk. 1, at vedkommende udenlandsk statsborger ikke er registreret i Folkeregistret/CPR.

Stk. 3 DR Licens kan forlange dokumentation for statsborgerskab og ansættelsesforhold.

§13 Til- og afmelding
Indehaveren/brugeren af et apparat skal til DR Licens inden 14 dage efter erhvervelsen/ibrugtagningen af et licenspligtig apparat, med mindre brugeren/indehaveren i forvejen betaler medielicens, oplyse:

 • 1) fulde navn,

 • 2) personnummer,

 • 3) adresse og eventuelt opkrævningsadresse og

 • 4) dato for erhvervelse/ibrugtagning.

Stk. 2 Ved tilmelding kan medielicens for den resterende del af licensperioden reguleres særskilt eller ved førstkommende ordinære opkrævningstermin.

Stk. 3 Hvis tilmelding ikke er sket rettidigt, beregnes efterbetaling med de licenssatser, der er gældende på det tidspunkt, hvor licenspligten konstateres. DR Licens kan se bort herfra ved kortvarig forsinkelse af tilmelding.

Stk. 4 Beløb under 50 kr. for lidt betalt medielicens opkræves ikke.

§14 Afmelding, jf. § 4, skal ske skriftligt til DR Licens. Afmelding har tidligst virkning fra den dag, DR Licens modtager afmeldingen.

Stk. 2 Ved afmelding tilbagebetales for meget betalt medielicens. Beløb under 50 kr. tilbagebetales dog ikke.

§15 Tilmelding og afmelding kan ske via internettet på adressen www.dr.dk/licens. Tilmeldings- og afmeldingsblanketter for medielicens kan også fås hos DR Licens, DR Byen, Emil Holms kanal 20, 0999 København C, tlf. 70 20 13 13.

§16 Indtræder pligten til at betale medielicens i løbet af en måned, betales der en forholdsmæssig andel af den medielicens, som er nævnt i § 2, stk. 1.

Stk. 2 Licensbetalere kan i forbindelse med tilmelding eller senere selv vælge betalingsmåned. Licensbetalere kan ligeledes i forbindelse med tilmelding eller senere vælge at ændre betalingsperioden, så medielicens i stedet betales månedligt forud med den licens, som er nævnt herfor i § 2, jf. dog § 18, stk. 2. Ændring af betalingsperioden kan tidligst finde sted med virkning fra udgangen af den igangværende betalingsperiode.

Stk. 3 Medmindre licensbetaleren selv vælger en anden betalingsmåned, jf. stk. 2, 1. pkt., fastsættes denne på baggrund af tilmeldingsdatoen. Medmindre licensbetaleren selv vælger en anden betalingsperiode, jf. stk. 2, 2. pkt., fastsættes denne til halvårlig betaling, jf. § 2, stk. 3.

Kapitel 3

Betalingsfrister

§17 Medielicensen forfalder forud for en betalingsperiode på den første bankdag i den kommende betalingsperiode. Medielicensen skal betales senest den første bankdag i den kommende betalingsperiode.

§18 Post Danmarks stempel på indbetalingskortet eller kvittering fra et pengeinstitut er gyldig kvittering. Ved brug af elektronisk betaling, f.eks. via netbank, og indbetalingskort eller betalingsservicesystemer skal kontoen være debiteret senest den første bankdag i den kommende betalingsperiode.

Stk. 2 Månedsbetaling, jf. § 16, stk. 2, 2. pkt., kan alene ske ved en autoriseret betalingsservice. Indtil den autoriserede betalingsservice er aktiv, kan månedsbetaling ske via indbetalingskort. Tilmelder licensbetaleren ikke medielicensen til betalingsservice, opkræves licensbetaleren i stedet halvårligt. Gebyret ved brug af betalingsservice efter 1. pkt. betales af licensbetaleren og viderefaktureres af DR Licens i forhold til de faktiske udgifter ved månedlig opkrævning.

§19 Hvis medielicensen ikke er betalt inden tre uger efter sidste rettidige betalingsdato, udskrives en rykkerskrivelse, der omfatter licensbeløbet og et rykkergebyr, jf. § 2. DR Licens kan gentage denne rykkerprocedure eller vælge straks at overlade inddrivelsen af skyldige beløb efter § 20. For licenstagere, der betaler månedsvis, kan DR Licens i stedet for udsendelse af rykkerskrivelser vælge at ændre licenstagers betalingsperiode til halvårsbetaling.

Stk. 2 Der påløber renter af såvel medielicens, som gebyr og andre skyldige beløb fra forfaldsdato, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 69 a, stk. 2.

§20 Hvis medielicens, påløbne renter, rykkergebyret og andre skyldige beløb stadig ikke betales fuldt ud, kan DR Licens overlade inddrivelsen af det skyldige beløb til SKAT.

Stk. 2 DR Licens kan endvidere sende kravet til retslig inkasso, jf. retsplejelovens kap. 45-47 samt skatteinddrivelsesloven.

Stk. 3 DR Licens kan til kreditoplysningsbureauer videregive oplysninger om licensbetalere, der står i restance til DR Licens, når gældsforpligtelsen fremgår af en kendelse, eller der er sket en tilførsel til fogedbogen eller lignende om gældsforpligtelsen, eventuelt i forbindelse med afgivelse af insolvenserklæring eller skyldnerens skriftlige erkendelse af gælden.

Stk. 4 Omkostningerne i forbindelse med opkrævning ved retslig inkasso og ved inddrivelse ved SKAT påhviler skyldneren.

§21 DR Licens kan efter anmodning bevilge henstand med betaling. Der påløber renter fra forfaldsdagen, indtil betalingen sker, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 2 DR Licens kan helt eller delvist afskrive eller eftergive forfalden medielicens, påløbne renter, rykkergebyrer og andre skyldige beløb efter tilsvarende regler, der anvendes for eftergivelse af anden offentlig gæld.

Kapitel 4

Oplysningspligt, bødebestemmelser og licensinspektører m.v.

§22 I forbindelse med opkrævning af medielicens kan DR udøve licenskontrol gennem telefoniske henvendelser, husstandsbesøg m.v.

§23 Hvis tilmeldingspligten efter § 13 ikke overholdes, kan DR Licens opkræve en kontrolafgift. Størrelsen af kontrolafgiften svarer til det unddragne licensbeløb, dog minimum 500 kr.

§24 DR Licens kan indgå aftale med offentlige myndigheder om maskinel samkøring med eksterne databaser med henblik på at sikre, at pensionister fortsat opfylder den i § 10, stk. 1 stillede betingelse.

Stk. 2 En samkøringsordning efter stk. 1 skal anmeldes til Datatilsynet.

Stk. 3 Samkøring, jf. stk. 1, skal ske efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

§25 I gentagne eller grove tilfælde straffes det med bøde efter § 93 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvis pligten til at indberette besiddelse efter § 13 ikke opfyldes.

§26 Licensinspektører ansat af DR kan i forbindelse med kontrol som angivet i § 22 tilmelde en husstand som licenspligtig, hvis det konstateres, at husstanden er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat.

Stk. 2 Licensinspektørers adgang til efter stk. 1 at opsøge udvalgte husstande strækker sig alene hen til husstandens dør. Licensinspektørerne vil ikke kunne overskride dørtærsklen eller komme indenfor. Licensinspektøren har adgang til at kunne betræde et fællesareal, f.eks. en kollegiegang eller en fælles opgang i en ejendom med flere lejligheder/værelser med henblik på at kunne besøge udvalgte husstande.

Stk. 3 Konstatering af licenspligt, jf. stk. 1, kan bl.a. ske ved licensinspektørens observation af licenspligtige apparater i husstanden, herunder hvis inspektøren observerer et apparat gennem vinduer synlige fra den offentligt tilgængelige adgangsvej til husstanden eller fra indgangsdøren til ejendommen. Herudover kan et licenspligtigt apparat konstateres ved, at licensinspektøren fra indgangsdøren til ejendommen kan høre tydelig lyd fra en udsendelse, hvis indhold og udsendelsestidspunkt efterfølgende kan verificeres.

Stk. 4 Licensinspektøren er forpligtet til at forelægge sin konstatering efter stk. 3 for en myndig person, der tilhører husstanden. Kan sådan forelæggelse ikke ske, finder stk. 7 anvendelse.

Stk. 5 Hvis husstanden over for DR dokumenterer, at husstanden ikke er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat, kan husstanden ikke tilmeldes som licenspligtig efter stk. 1.

Stk. 6 Dokumentation efter stk. 5 kan bestå i skriftlige erklæringer fra f.eks. indehaveren/brugeren, gavemodtagere eller långivere af et licenspligtigt apparat og skal mindst indeholde oplysning om, at besiddelse af apparatet hos den besøgte husstand er ophørt, eller at apparatet ikke er licenspligtigt, jf. § 1, hvorved forstås en computer uden adgang til internettet eller andet netværk, et apparat med en digital MPEG2 modtager/tuner eller analog modtager/tuner, som ikke er tilsluttet en digital set-top boks, fællesantenneanlæg eller lignende. Dokumentation efter 1. pkt. skal være modtaget hos DR Licens senest 14 dage efter licensinspektørens besøg.

Stk. 7 Licensinspektøren skal så vidt muligt i forbindelse med besøget udlevere en skriftlig redegørelse til husstanden med beskrivelse af konstateringen af licenspligt. Såfremt forholdene ved besøget har hindret dette, jf. stk. 4, kan sådan redegørelse dog efterfølgende fremsendes til husstanden. Den skriftlige redegørelse, jf. 1. pkt. skal indeholde en beskrivelse af licenstagers mulighed for at fremlægge dokumentation for, at denne ikke er i besiddelse af licenspligtige apparater. Den skriftlige redegørelse kan vedlægges fortrykte erklæringer, hvorpå licenstager får lejlighed til at udfærdige sin dokumentation efter stk. 6.

§27 DRs afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§28 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 812 af 24. juni 2013 om medielicens.

§29 Medielicens, jf. § 2, stk. 1, er fastsat af kulturministeren og tiltrådt af Finansudvalget, jf. akt nr. 20 af 12. november 2020.

profile photo
Profilside