14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lovbekendtgørelse nr. 160 af 07. februar 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens formål og anvendelsesområde

§1 Loven har til formål at fastlægge administrationen af tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og Den Europæiske Socialfond (Socialfonden) i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der følger af Traktaten om Den Europæiske Union, gældende rådsforordninger og beslutninger truffet af Kommissionen.

Stk. 2 Loven har endvidere til formål at fastlægge administrationen af Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter.

Stk. 3 Loven finder bortset fra kapitel 3 og 4 anvendelse på fonde, hvis midler er overført fra rammerne til finansiering af Regionalfonden eller Socialfonden, og hvor det er forudsat, at administrationen af fondene skal gennemføres efter reglerne om delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.

Stk. 4 Erhvervsministeren har samme beføjelser vedrørende de i stk. 3 nævnte fonde, som i henhold til loven er tillagt ministeren vedrørende Regionalfonden og Socialfonden.

§2 Tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden gives under den generelle strukturfondsforordnings mål om investeringer i vækst og beskæftigelse. Tilskud fra Regionalfonden gives desuden under målet om europæisk territorialt samarbejde.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Administrationens organisering

§3 Erhvervsministeren er den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Regionalfonden og Socialfonden i Danmark og for koordineringen heraf. Erhvervsministeren fordeler under iagttagelse af fællesskabsretlige regler og retningslinjer de regionalfonds- og socialfondsmidler, der tildeles under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde, samt Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan forelægge betalingsanmodninger for Kommissionen, modtage betalinger fra Kommissionen og træffe afgørelse om tilsagn om og udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, fra Regionalfonden og Socialfonden samt Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 3 Forskudsvis udbetaling af tilskud under Regionalfonden og Socialfonden vil under forbehold af det endelige projektregnskabs godkendelse kunne ske, selv om den danske stat endnu ikke har modtaget beløbet fra Kommissionen.

§4 Tilskud kan ydes som direkte tilskud, globaltilskud eller i form af andre finansielle instrumenter.

§5 Staten og kommuner kan medfinansiere de projekter, hvortil der kan ydes tilskud under Regionalfonden og Socialfonden.

Stk. 2 Regioner kan inden for projekter om kvalificeret arbejdskraft under Den Europæiske Socialfond medfinansiere projekter. Regioner kan med hjemmel i anden lovgivning medfinansiere regionalfondsprojekter og socialfondsprojekter.

§6 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i Danmark samt Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 2 Tilskud kan bortfalde helt eller delvis, og et allerede udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt helt eller delvis, eventuelt med tillæg af renter, hvis det konstateres, at

  • 1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, herunder at projektet ikke når de forudsatte resultater,

  • 2) de gældende regler ikke overholdes, herunder betingelserne i denne lov og administrative bestemmelser, der er udstedt i medfør af denne lov eller de gældende forordninger og programmer på området, eller

  • 3) forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede, herunder at tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, tages under rekonstruktionsbehandling, eller der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager.

§6a Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra de udvalg og offentlige eller private institutioner, som erhvervsministeren i henhold til bemyndigelse har henlagt sine beføjelser eller opgaver til, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§6b Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den myndighed m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, der har udstedt afgørelserne og dokumenterne, som afsender.

§6c Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en offentlig myndighed m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§7 Erhvervsministeren kan bemyndige Erhvervsstyrelsen til at udøve de beføjelser, der ved denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at afgørelser efter denne lov eller efter forskrifter udstedt i medfør af denne lov ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§8 Efter aftale med vedkommende minister kan erhvervsministeren henlægge ansvaret for den nationale forvaltning af konkrete regionalfonds- og socialfondsaktiviteter under den pågældende minister.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage administrationsmyndighedsopgaver.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Overvågningsudvalg og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

§9 Erhvervsministeren nedsætter et eller flere overvågningsudvalg for programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse. Udvalgene nedsættes senest 3 måneder efter Kommissionens godkendelse af programmet.

Stk. 2 Overvågningsudvalgene varetager opgaver, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Stk. 3 Medlemmerne af overvågningsudvalgene repræsenterer ministerier, regionale og kommunale parter samt eventuelt relevante organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter. Repræsentanter fra Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalgene, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant for Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalgene i en rådgivende funktion under de programmer, Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond bidrager til. Erhvervsministeren kan efter udtalelse fra vedkommende overvågningsudvalg træffe beslutning om udpegning af nye eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Der udpeges tillige suppleanter.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om overvågningsudvalgenes sammensætning.

Stk. 5 Erhvervsministeren varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalgene.

Stk. 6 Overvågningsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser.

§10 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der nedsættes af erhvervsministeren i henhold til lov om erhvervsfremme, afgiver indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2 Erhvervsministeren påser, at indstillingerne efter stk. 1 er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan inden for rammerne af de gældende forordninger og de operationelle programmer fastsætte temaer for anvendelsen af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

§11 (Ophævet)

§12a Erhvervsministeren kan nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende byudvikling.

Stk. 2 Indstillingsudvalget kan indstille projekter til tilsagn og afslag til erhvervsministerens afgørelse.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for indstillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

§13 For grænseoverskridende programmer med dansk deltagelse kan erhvervsministeren efter fastsættelse af nærmere regler og indgåelse af særlige aftaler herom bemyndige regioner, kommuner og andre myndigheder til helt eller delvis at fungere som administrationsmyndighed.

Stk. 2 For tværnationale og interregionale programmer med dansk deltagelse kan erhvervsministeren efter fastsættelse af nærmere regler og indgåelse af særlige aftaler herom bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage administrationsmyndighedsopgaver.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan endvidere for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde med dansk deltagelse helt eller delvis fungere som administrationsmyndighed.

§14 Erhvervsministeren medvirker til nedsættelse af overvågningsudvalg for programmer med dansk deltagelse under målet om europæisk territorialt samarbejde og kan medvirke til nedsættelse af styringsudvalg med rapporteringspligt til overvågningsudvalg.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter fastsættelse af nærmere regler herom henlægge sin kompetence til at træffe afgørelser om tilsagn om tilskud fra Regionalfonden under målet om europæisk territorialt samarbejde til disse udvalg.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Anvendelse af registre

§15 Erhvervsministeren kan til brug for administrationen af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden oprette og drive registre, der føres i elektronisk form.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan til brug for administrationen af denne lov få stillet oplysninger i indkomstregisteret til rådighed, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser og bestemmelserne i denne lov samt de regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for anvendelsen af de i stk. 1 nævnte registre, for samkøring til administrative, tilsyns- eller kontrolmæssige formål og for indhentning af oplysninger til brug for registrene.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Regnskaber og kontrol m.v.

§16 Erhvervsministeren er ansvarlig for, at der gennemføres kontrol og tilsyn med projekter, der får støtte fra Regionalfonden eller Socialfonden, herunder at der sker regnskabsaflæggelse, revision, effektmåling og evaluering.

Stk. 2 Erhvervsministeren har adgang til at gøre sig bekendt med de enkelte projekters regnskaber, beholdninger m.m.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for efterlevelse af EU-kravene. Erhvervsministeren kan foretage regnskabs- og kasseeftersyn i forbindelse med hvert enkelt projekt.

Stk. 4 Hvis det skønnes nødvendigt for at indhente de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger, kan erhvervsministeren til enhver tid uden retskendelse foretage eftersyn i lokaler m.m., der benyttes af de enkelte projekter, og efterse projektets registreringer, uanset om de ønskede oplysninger opbevares i papirudgave eller i elektronisk form. Materiale af betydning for videre kontrol skal udleveres eller indsendes til erhvervsministeren.

Stk. 5 Den, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, og andre personer, der er tilknyttet projektet, skal yde erhvervsministeren den fornødne vejledning og hjælp ved de i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn.

Stk. 6 Politiet yder om nødvendigt erhvervsministeren bistand til gennemførelsen af det i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 7 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kontrol, tilsyn, regnskaber, revision, effektmåling og evaluering samt om budgetter og projektrapporter.

Stk. 8 Stk. 1-7 gælder tillige for projekter, der gennemføres med tilskud fra Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Sanktioner, forældelse og ikrafttræden m.v.

§17 Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for berettigelsen af det ydede tilskud, eller er der i øvrigt uberettiget modtaget tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal det med urette modtagne tilskud tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2 Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden udvist svigagtigt forhold, kan erhvervsministeren bestemme, at den, der er ansvarlig for ansøgningens indgivelse eller for projektets gennemførelse, foruden at tilbagebetale det modtagne tilskud med tillæg af renter skal udelukkes fra at modtage tilskud til projekter fra Regionalfonden eller Socialfonden i et bestemt tidsrum.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte forhold straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Stk. 1-4 gælder tillige for indgivelse af en ansøgning om eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter.

§18 Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.

§19 Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 254 af 12. april 2000 om administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000.

Stk. 3 Ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007 i henhold til de i stk. 2 nævnte love, og dertil knyttede projekter behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4 Ansøgninger, der er modtaget efter den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2000-2006 behandles efter de hidtil gældende regler. Dog finder § 10 i denne lov anvendelse for tildelingen af disse midler.

§20 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

profile photo
Profilside