14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 464 af 17. juni 2008, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde

§1 Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) konvention af 26. september 1986 om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde (bistandskonventionen), jf. bilag 1 til denne lov, gælder her i landet.

§2 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om modtagelse af international katastrofebistand i Danmark i henhold til konventionens bestemmelser i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

§3 Artikel 8, stk. 2, litra a, finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor den bistandsydende stats personel og det personel, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

§4 Den bistandsydende stats personel og det personel, der arbejder på vegne af den bistandsydende stat, fritages for pligten til at betale skat i Danmark af indkomst i forbindelse med udøvelsen af deres bistandsopgaver, medmindre de pågældende er omfattet af kildeskattelovens § 1.

§5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af konventionens artikel 8, stk. 2, litra b.

§6 Forvolder den bistandsydende stat eller andre juridiske personer eller personer, der handler på vegne af denne, under udførelsen af bistand i Danmark skader eller dødsfald, som efter dansk ret medfører erstatningsansvar, udbetales erstatning af forsvarsministeren.

Stk. 2 Ved dødsfald eller personskade på den bistandsydende stats personel eller personer, der handler på vegne af den bistandsydende stat, og ved tab eller skade på udstyr eller materialer, der ikke er til forbrug, og som anvendes til brug for bistanden, udbetales erstatning af forsvarsministeren, hvis der efter dansk ret er erstatningsansvar.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved dødsfald eller skade forvoldt ved grov uagtsomhed.

§7 Loven træder i kraft den 15. juli 2008.

§8 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside