14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

PEP-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017

Denne konsoliderede version af pEP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

PEP-bekendtgørelsen

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de organer, der er nævnt i §§ 3-16.

§2 Offentliggørelse af liste over indenlandske politisk eksponerede personer
Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på indenlandske politisk eksponerede personer. Listen offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Listen revideres senest to hverdage efter, at Finanstilsynet har modtaget indberetning, jf. stk. 2.

Stk. 2 De i §§ 3-16 nævnte organer skal indberette oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.

Stk. 3 En politisk eksponeret person skal være opført på Finanstilsynets liste, så længe personen bestrider det hverv, der gør, at personen er politisk eksponeret, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven. Derefter vil personens oplysninger blive overført til en separat liste, hvor personen vil stå opført i op til 12 måneder efter, at personens status som politisk eksponeret person er ophørt. Denne liste offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 4 Indberetninger skal sendes til Finanstilsynet på PEP@ftnet.dk.

§3 Indberetning af oplysninger fra Folketinget
Folketingets ledelsessekretariat skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Medlemmer af Folketinget.

 • 2) Suppleanter, der indtræder i Folketinget.

 • 3) Statsrevisorerne.

§4 Indberetning af oplysninger fra politiske partier
Politiske partier skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Repræsentanter i Europa-Parlamentet.

 • 2) Suppleanter, der indtræder i Europa-Parlamentet.

Stk. 2 Personer, der er medlem af Europa-Parlamentet uden at repræsentere et parti, skal selv sørge for indberetning.

§5 Politiske partier, der er repræsenteret i Folketinget, skal indberette oplysninger om medlemmer af partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Stk. 2 Politiske partier, som er omfattet af stk. 1, skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter, når de indtræder som medlem i partiernes styrelsesorganer, for eksempel hovedbestyrelse eller forretningsudvalg.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for de partier i Grønland og på Færøerne, der er repræsenteret i Folketinget.

§6 Indberetning af oplysninger fra Rigsrevisionen
Rigsrevisionen skal indberette oplysninger om rigsrevisor.

§7 Indberetning af oplysninger fra danske ministerier
Danske ministerier skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Ministeren.

 • 2) Departementschefen.

§8 Justitsministeriet skal indberette oplysninger om danske dommere ved internationale domstole.

§9 Udenrigsministeriet skal indberette oplysninger om følgende personer:

 • 1) Danske ambassadører.

 • 2) Det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.

§10 Forsvarsministeriet skal indberette oplysninger om højtstående officerer i de væbnede styrker. Ved højtstående officer i de væbnede styrker forstås forsvarschefen, viceforsvarschefen samt danske officerer med tjenestegraden generalmajor, kontreadmiral eller højere.

§11 Kulturministeriet skal indberette oplysninger om generaldirektøren og bestyrelsen i DR.

§12 Indberetning af oplysninger fra andre offentlige myndigheder
Offentlige styrelser skal indberette oplysninger på følgende personer:

 • 1) Den øverste direktør.

 • 2) Bestyrelsen, hvis bestyrelsen har en egentlig beslutningskompetence.

§13 Statslige myndigheder skal indberette oplysninger om direktører, vicedirektører og medlemmer af bestyrelsen eller personer med tilsvarende hverv i en international organisation, når personen på statens vegne er ansat, udpeget eller indstillet til at varetage det pågældende hverv.

§14 Indberetning af oplysninger fra statsejede virksomheder
Statsejede virksomheder skal indberette oplysninger om medlemmer af virksomhedens direktion samt bestyrelse, tilsynsråd eller tilsvarende kontrollerende organer.

Stk. 2 Ved en statsejet virksomhed forstås, at staten direkte eller indirekte ejer 50 pct. eller mere af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder eller på anden måde har bestemmende indflydelse over virksomheden via ejeraftale eller lignende.

Stk. 3 Virksomheden skal ligeledes indberette oplysninger om suppleanter i en statsejet virksomheds bestyrelse, når suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis suppleantens indtræden sker som følge af længere eller vedvarende forfald af det valgte bestyrelsesmedlem.

§15 Indberetning af oplysninger fra Nationalbanken
Nationalbanken skal indberette oplysninger om nationalbankdirektørerne.

§16 Indberetning af oplysninger fra Højesteret
Højesteret skal indberette oplysninger om udnævnte højesteretsdommere.

§17 Frist for indberetning
Indberetninger efter §§ 3-16 skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven.

Stk. 2 Der skal ligeledes foretages indberetning som nævnt i stk. 1, når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

§18 Sanktion
Undlader de i §§ 3-16 nævnte organer at opfylde de pligter, som følger af denne bekendtgørelse, kan erhvervsministeren som tvangsmiddel pålægge de nævnte organer daglige eller ugentlige bøder.

§19 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december 2017.

profile photo
Profilside