14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd

Lov nr. 191 af 29. marts 1989

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Lov om et hovedstadsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 20. juni 1984, ophæves.

§2 Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner overtager fra 1. januar 1990 Hovedstadsrådets aktiver og passiver, herunder garantiforpligtelser m.v., bortset fra de aktiver og passiver, der kan henføres til Hovedstadsområdets Trafikselskab. Fordelingen af aktiverne og passiverne sker i forhold til de indkomster, af hvilke de nævnte amtskommuner og kommuner får indkomstskat for regnskabsåret 1989, medmindre der er enighed om anden fordeling.

Stk. 2 Amtskommunernes og kommunernes fordeling af Hovedstadsrådets aktiver og passiver efter stk. 1 skal godkendes af indenrigsministeren. I tilfælde af uenighed om opgørelsen eller fordelingen træffer indenrigsministeren afgørelse herom.

§3 Til tidligere formænd for Hovedstadsrådet ydes pension og efterløn i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til lov om kommunernes styrelse. Udgifterne hertil afholdes efter reglerne i § 2.

§4 Det påhviler Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtsråd samt Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser at sørge for varetagelsen af opgaverne i forbindelse med gennemførelsen af Hovedstadsrådets nedlæggelse. Når årsregnskabet for 1989 er revideret, forelægges det til godkendelse i de nævnte kommunale råd.

Stk. 2 Udgifterne ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i stk. 1, afholdes efter reglerne i § 2.

§5 Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af Hovedstadsrådets nedlæggelse. Indenrigsministeren træffer afgørelse om eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med nedlæggelsen af Hovedstadsrådet.

§6 Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

profile photo
Profilside