14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nødprøvebekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 501 af 23. April 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i grundskolen, de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen samt gymnasiale fag i eux-forløb
For elever i grundskolen, de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen og i gymnasiale fag i eux-forløb giver skolen eller institutionen afsluttende standpunktskarakterer i fag, som er afsluttende for eleven, (afsluttende fag) på følgende tidspunkter, jf. dog stk. 5:

  • 1) I fag eller i den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, afgives afsluttende standpunktskarakterer senest den 15. maj 2020.

  • 2) I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i, afgives afsluttende standpunktskarakterer tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

  • 3) I grundskolens 8. klasse afgives de afsluttende standpunktskarakterer senest den 25. juni 2020.

•••

Stk. 2 I grundskolen træder den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 i stedet for den sidste standpunktskarakter, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 5 og 6, og § 19 h, stk. 3.

•••

Stk. 3 Den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 og 2 gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen før nødlukningen og i nødundervisningen, og i øvrigt efter de almindelige regler herom i den enkelte uddannelse.

•••

Stk. 4 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 6 og 7.

•••

Stk. 5 Reglen i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for afsluttende standpunktskarakterer i fag, hvor en sygeprøve eller en omprøve som følge af en klage er aflyst.

•••

Stk. 6 Et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i grundskolen træder i stedet for den karakter, der skulle have været givet ved folkeskolens fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, og er derved ophøjet til prøvekarakter. Karakterbekendtgørelsens § 16 finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af standpunktskarakterer efter 1. pkt.

•••

Stk. 7 For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, der efter § 3, stk. 1, 2. pkt., jf. blandt andet § 3, stk. 2, ikke skal aflægge mundtlig prøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet, foretager institutionen en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.

•••

Stk. 8 En karakter, der, jf. stk. 4-7, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen eller skolen udsteder efter de almindelige regler herom.

•••

Stk. 9 Reglerne i stk. 1-4, 6 og 8 finder ikke anvendelse på friskoler, private grundskoler, kurser på efterskoler, kurser på frie fagskoler eller på ungdomsskolers heltidsundervisning, hvis skolen efter meddelelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter de almindeligt gældende prøveregler, som er fastsat i medfør af folkeskoleloven, uafhængigt af § 1, stk. 1, nr. 1, ikke skulle afholde folkeskolens prøver i skoleåret 2019/20. Reglerne i stk. 1-4, 6 og 8 finder dog anvendelse på en skole, der er omfattet af 1. pkt., hvis skolen senest den 28. april 2020 skriftligt meddeler styrelsen, at den vil være omfattet af disse regler.

•••
profile photo
Profilside