14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nødprøvebekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 501 af 23. April 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Midlertidig indførelse af afsluttende standpunktskarakter og andre midlertidige foranstaltninger for den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GIF og avu
For elever og kursister i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GIF og avu giver skolen eller institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i fag, som normalt alene afsluttes med prøve, og som eleven eller kursisten ikke skal til prøve i, fordi prøven er aflyst. Disse standpunktskarakterer gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

•••

Stk. 2 Den afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen før nødlukningen og i nødundervisningen. I helhedsvurderingen indgår endvidere en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten. Denne samtale indgår som en del af nødundervisningen.

•••

Stk. 3 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i afsluttende fag i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes karakteren for den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppen på følgende måde:

  • 1) For den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes den ene karakter som et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

  • 2) For kultur- og samfundsfagsgruppen fastsættes den ene karakter som det vægtede gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i religion C, der indgår med vægten 1, samfundsfag C, der indgår med vægten 1, og historie B, der indgår med vægten 1,5. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

•••

Stk. 5 Bestemmelsen i § 16 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af standpunktskarakterer efter stk. 4.

•••

Stk. 6 En karakter, der, jf. stk. 3 og 4, er ophøjet til en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen eller skolen udsteder efter de almindelige regler herom.

•••
profile photo
Profilside