14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse nr. 423 af 09. april 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.

I medfør af § 109 og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Afgørelse af krav om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. træffes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 106-107 af det kriminalforsorgsområde, hvor indgrebet er foretaget.

Stk. 2 Skal der foretages fradrag i straffetiden som nævnt i straffuldbyrdelseslovens § 18, stk. 3, kan afgørelse om erstatningens størrelse først træffes, når omberegningen af straffetiden er foretaget i overensstemmelse med strafberegningsbekendtgørelsens § 7.

§2 Spørgsmål om erstatning til varetægtsarrestanter i anledning af strafferetlig forfølgning behandles efter retsplejelovens kapitel 93 a.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet sender spørgsmål om erstatning til varetægtsarrestanter, jf. stk. 1, til anklagemyndigheden til videre foranstaltning.

§3 Afgørelser, der i henhold til denne bekendtgørelses § 1 er truffet af kriminalforsorgsområdet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, såfremt afgørelsen om det indgreb, der ligger til grund for afgørelsen om erstatning, er undergivet klageadgang til direktoratet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 3.

Stk. 2 Klage til direktoratet skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til direktoratet har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§4 Når der træffes afgørelse vedrørende et krav om erstatning efter straffuldbyrdelsesloven § 106 eller § 107, skal der gøres notat herom. Det skal fremgå af notatet, at den indsatte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 3, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 3, stk. 2.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 319 af 19. april 2006 om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. ophæves.

profile photo
Profilside