14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19  - ophæves den 31. december 2021

Lov nr. 385 af 01. januar 1900, jf.
lovbekendtgørelse nr. 385 af 07. april 2020,
som ændret ved lov nr. 2199 af 29. december 2020 og lov nr. 912 af 17. maj 2021

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at virksomheders ledelse kan fravige bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftaler, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for visse af de omfattede virksomheder at opfylde bestemmelserne som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19 og virksomheden er omfattet af

  • 1) selskabslovgivningen og regler udstedt i medfør heraf på Erhvervsstyrelsens område eller

  • 2) selskabsretlige regler i den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf på Finanstilsynets område.

Stk. 2 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ikke give virksomhederne en mere byrdefuld retsstilling end den, der følger af de bestemmelser i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftaler, der fraviges.

§1a Erhvervsministeren kan fastsætte regler om udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter m.v., jf. årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 2. pkt., § 143, stk. 1, eller § 144, for følgende virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder at overholde indsendelsesfristen som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19:

  • 1) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. december 2020 til den 30. juni 2021.

  • 2) Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. januar 2021 til den 31. juli 2021.

  • 3) Filialer af udenlandske virksomheder, der i medfør af årsregnskabsloven skal indsende en udenlandsk virksomheds årsrapport eller koncernregnskab, når den udenlandske virksomheds regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. december 2020 til den 30. juni 2021.

Stk. 2 Har erhvervsministeren fastsat regler i medfør af stk. 1, nr. 1 og 2, kan ministeren endvidere fastsætte regler, der muliggør, at virksomhedernes ledelse kan fravige bestemmelser om fristen eller tidspunktet for indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling eller en anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, eller bestemmelser om indsendelse af årsrapporten i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftaler, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for visse af de omfattede virksomheder at opfylde bestemmelserne som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19.

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af stk. 2 kan ikke give virksomheder en mere byrdefuld retsstilling, end der følger af de vedtægtsbestemmelser, der fraviges.

§1b For ledelsesmedlemmer i virksomheder, der omfattes af regler om en forlænget indsendelsesfrist for årsrapporter m.v., som fastsættes i medfør af § 1 a, stk. 1, nr. 1 og 2, beregnes afgiften uanset årsregnskabslovens § 151, stk. 2, fra udløbet af den forlængede frist.  1. pkt. finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse på filialbestyrere af filialer af udenlandske virksomheder, der omfattes af regler om en forlænget indsendelsesfrist fastsat i medfør af § 1 a, stk. 1, nr. 3.

§2 For ledelsesmedlemmer i virksomheder, der omfattes af regler om en forlænget indsendelsesfrist for årsrapporter m.v., som fastsættes i medfør af § 1, stk. 1, beregnes afgiften uanset årsregnskabslovens § 151, stk. 2, fra udløbet af den forlængede frist.  1. pkt. finder med de nødvendige tilpasninger tilsvarende anvendelse på filialbestyrere for filialer af udenlandske virksomheder.

§3 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven ophæves den 31. december 2021, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 § 2 ophæves den 1. januar 2021.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan i forbindelse med ophævelsen af denne lov fastsætte overgangsregler om håndtering af genindtrædelse af de pligter, der er fraveget i medfør af denne lov. Fastsættes der efter 1. pkt. frister for indsendelse af årsrapporter m.v., finder § 1 b anvendelse.

§4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 1 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3 § 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside